HOME              
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu            
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji            
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL            
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu            
  KNNR 1 Roboty ziemne            
  KNNR-1 01 [ROZDZIAŁ 01] : Roboty przygotowawcze            
  KNNR-1 0101 [TABLICA] : Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy [..] cm            
  KNNR-1 0102 [TABLICA] : Mechaniczne karczowanie zagajników krzaków            
  KNNR-1 0103 [TABLICA] : Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy [..] cm            
  KNNR-1 0104 [TABLICA] : Karczowanie pni o śr. [..] cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności            
  KNNR-1 0105 [TABLICA] : Ręczne karczowanie drzew o średnicy [..] cm            
  KNNR-1 0106 [TABLICA] : Ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy [..] cm            
  KNNR-1 0107 [TABLICA] : Wywożenie dłużyc karpiny gałęzi            
  KNNR-1 0108 [TABLICA] : Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy [..] cm w terenie normalnym            
  KNNR-1 0109 [TABLICA] : Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o średnicy [..] cm w terenie normalnym          
  KNNR-1 0110 [TABLICA] : Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki            
  KNNR-1 0111 [TABLICA] : Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)            
  KNNR-1 0112 [TABLICA] : Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych            
  KNNR-1 0113 [TABLICA] : Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek            
  KNNR-1 02 [ROZDZIAŁ 02] : Roboty ziemne zmechanizowane            
  KNNR-1 0201 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.          
  KNNR-1 0202 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.          
  KNNR-1 0203 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.          
  KNNR-1 0204 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.          
  KNNR-1 0205 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.    
  KNNR-1 0206 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.    
  KNNR-1 0207 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.    
  KNNR-1 0208 [TABLICA] : Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi            
  KNNR-1 0209 [TABLICA] : Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki [..] m3 w gr.kat. [..]            
  KNNR-1 0210 [TABLICA] : Wykopy oraz przekopy o głęb.do  m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  m3 w gr.kat.            
  KNNR-1 0211 [TABLICA] : Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat.            
  KNNR-1 0212 [TABLICA] : Wykopy jamiste o głęb.do  m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki  m3 w gr.kat.            
  KNNR-1 0213 [TABLICA] : Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat.            
  KNNR-1 0214 [TABLICA] : Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym        
  KNNR-1 0215 [TABLICA] : Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat.  uprzednio odspojonych            
  KNNR-1 0216 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami  o poj.skrzyni  m3 z tarnsportem urobku na odl.do  m w gr.kat.          
  KNNR-1 0217 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj.skrzyni  m3 - dodatek            
  KNNR-1 0218 [TABLICA] : Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża            
  KNNR-1 0219 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład z transportem do 20 m
  KNNR-1 0220 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład      
  KNNR-1 0221 [TABLICA] : Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach  
  KNNR-1 03 [ROZDZIAŁ 03] : Ręczne roboty ziemne            
  KNNR-1 0301 [TABLICA] : Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km            
  KNNR-1 0302 [TABLICA] : Wykopy z załadunkiem przenośnikami i transportem na odległość do 1 km            
  KNNR-1 0303 [TABLICA] : Wykopy z transportem urobku taczkami            
  KNNR-1 0304 [TABLICA] : Wykopy z użyciem przenośników            
  KNNR-1 0305 [TABLICA] : Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m            
  KNNR-1 0306 [TABLICA] : Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m            
  KNNR-1 0307 [TABLICA] : Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku          
  KNNR-1 0308 [TABLICA] : Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku          
  KNNR-1 0309 [TABLICA] : Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach suchych          
  KNNR-1 0310 [TABLICA] : Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów            
  KNNR-1 0311 [TABLICA] : Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.            
  KNNR-1 0312 [TABLICA] : Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV            
  KNNR-1 0313 [TABLICA] : Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych          
  KNNR-1 0314 [TABLICA] : Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do  m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic  
  KNNR-1 0315 [TABLICA] : Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką      
  KNNR-1 0316 [TABLICA] : Jednostronne umocnienie ścian wykopów            
  KNNR-1 0317 [TABLICA] : Zasypywanie wykopów ze skarpami            
  KNNR-1 0318 [TABLICA] : Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m            
  KNNR-1 0319 [TABLICA] : Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m            
  KNNR-1 0320 [TABLICA] : Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi        
  KNNR-1 0321 [TABLICA] : Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m            
  KNNR-1 04 [ROZDZIAŁ 04] : Roboty o charakterze branżowym            
  KNNR-1 0401 [TABLICA] : Zagęszczanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych walcem            
  KNNR-1 0402 [TABLICA] : Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami            
  KNNR-1 0403 [TABLICA] : Rdzenie, ekrany i fartuchy glinowe zapór ziemnych oraz zabezpieczające warstwy ochronne            
  KNNR-1 0404 [TABLICA] : Filtr odwrotny czterowarstwowy i drenaż rurowy z obsypką w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych          
  KNNR-1 0405 [TABLICA] : Wyrównanie terenu w czaszy zbiornika po karczowaniu            
  KNNR-1 0406 [TABLICA] : Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu          
  KNNR-1 0407 [TABLICA] : Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami            
  KNNR-1 0408 [TABLICA] : Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi i zagęszczarkami            
  KNNR-1 0409 [TABLICA] : Zagęszczanie nasypów walcami            
  KNNR-1 0410 [TABLICA] : Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów            
  KNNR-1 0411 [TABLICA] : Umocnienie czaszy składowisk odpadów            
  KNNR-1 0412 [TABLICA] : Wykonanie złoża filtracyjnego            
  KNNR-1 0413 [TABLICA] : Studnie odgazowujące z kręgów betonowych perforowanych            
  KNNR-1 05 [ROZDZIAŁ 05] : Roboty wykończeniowe i towarzyszące            
  KNNR-1 0501 [TABLICA] : Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego            
  KNNR-1 0502 [TABLICA] : Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką            
  KNNR-1 0503 [TABLICA] : Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów skarp i korony nasypów            
  KNNR-1 0504 [TABLICA] : Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów            
  KNNR-1 0505 [TABLICA] : Darniowanie skarp.            
  KNNR-1 0506 [TABLICA] : Darniowanie skarp w kratę.            
  KNNR-1 0507 [TABLICA] : Humusowanie i obsianie skarp.            
  KNNR-1 0508 [TABLICA] : Wycięcie i transport darniny.            
  KNNR-1 0509 [TABLICA] : Brukowanie skarp,przekopów i nasypów            
  KNNR-1 0510 [TABLICA] : Bruki w płotkach na skarpach i płotki u podstawy skarp            
  KNNR-1 0511 [TABLICA] : Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów            
  KNNR-1 0512 [TABLICA] : Umocnienie skarp płytami chodnikowymi            
  KNNR-1 0513 [TABLICA] : Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi]            
  KNNR-1 0514 [TABLICA] : Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi            
  KNNR-1 0515 [TABLICA] : Umocnienie skarp i dna kanałów płytami żelbetowymi grubości 12 cm wykonywanymi na mokro            
  KNNR-1 0516 [TABLICA] : Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym, wykonanie oporowej ścianki z pali i desek żelbetowych      
  KNNR-1 0517 [TABLICA] : Mechaniczne umocnienie skarp nasypów ziemnych płytami żelbetowymi            
  KNNR-1 0518 [TABLICA] : Ułożenie ścieków prefabrykowanych            
  KNNR-1 0519 [TABLICA] : Usunięcie ręcznie wierzchniej warstwy torfu            
  KNNR-1 0520 [TABLICA] : Usunięcie koparką chwytakową wierzchniej warstwy torfu na głębokość do 4,0 m            
  KNNR-1 0521 [TABLICA] : Wykonanie części podwodnej nasypów na błotach, z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi          
  KNNR-1 0522 [TABLICA] : Drenaże kamienne w skarpach za przyczółkami budowli za ścianami oporowymi            
  KNNR-1 0523 [TABLICA] : Okrycie skarp i grobli torfowych ziemią mineralną            
  KNNR-1 0524 [TABLICA] : Schody na skarpach nasypów, przekopów prefabrykowane o szer. 0,6 m            
  KNNR-1 0525 [TABLICA] : Wykonanie i utrzymanie materaców drewnianych pod koparki przedsiębierne            
  KNNR-1 0526 [TABLICA] : Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim            
  KNNR-1 0527 [TABLICA] : Montaż demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki            
  KNNR-1 0528 [TABLICA] : Montaż demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ ciężki            
  KNNR-1 0529 [TABLICA] : Montaż demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów            
  KNNR-1 06 [ROZDZIAŁ 06] : Odwodnienie wykopów            
  KNNR-1 0601 [TABLICA] : Ręczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gł. do 20 m            
  KNNR-1 0602 [TABLICA] : Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gł. do 20 m            
  KNNR-1 0603 [TABLICA] : Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm            
  KNNR-1 0604 [TABLICA] : Iłowanie odwierconych studni o śr. nominalnej otworu [..] mm            
  KNNR-1 0605 [TABLICA] : Igłofiltry o średnicy do 50 mm            
  KNNR-1 0606 [TABLICA] : Igłostudnie.            
  KNNR-1 0607 [TABLICA] : Studnie wpłukiwane.            
  KNNR-1 0608 [TABLICA] : Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie            
  KNNR-1 0609 [TABLICA] : Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym            
  KNNR-1 0610 [TABLICA] : Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym)            
  KNNR-1 0611 [TABLICA] : Rurociągi żeliwne kielichowe (tymczasowe)            
  KNNR-1 0612 [TABLICA] : Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe)            
  KNNR-1 0613 [TABLICA] : Rurociągi stalowe spawane (tymczasowe)            
  KNNR-1 0614 [TABLICA] : Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe)            
  KNNR-1 0615 [TABLICA] : Zasuwy kielichowe (tymczasowe) -            
  KNNR-1 0616 [TABLICA] : Zasuwy kołnierzowe (tymczasowe) -            
  KNNR-1 0617 [TABLICA] : Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymczasowe)            
  KNNR-1 0618 [TABLICA] : Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe)