HOME        
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu      
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji      
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL      
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu      
  KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi      
  KNNR-11 01 [ROZDZIAŁ 01] : Studzienne ujęcia wody      
  KNNR-11 0101 [TABLICA] : Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie      
  KNNR-11 0102 [TABLICA] : Głowice studni wierconych      
  KNNR-11 0103 [TABLICA] : Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody      
  KNNR-11 0104 [TABLICA] : Wodomierze studzienne typu MK      
  KNNR-11 02 [ROZDZIAŁ 02] : Stacje wodociągowe      
  KNNR-11 0201 [TABLICA] : Rurociągi stalowe ciśnieniowe kołnierzowe montowane na podparciach      
  KNNR-11 0202 [TABLICA] : Rurociągi z PCW o połączeniach klejonych montowane na podparciach      
  KNNR-11 0203 [TABLICA] : Przepustnice zaporowe      
  KNNR-11 0204 [TABLICA] : Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe      
  KNNR-11 0205 [TABLICA] : Wodomierze śrubowe typu MZ      
  KNNR-11 0206 [TABLICA] : Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe      
  KNNR-11 0207 [TABLICA] : Filtry ciśnieniowe - zbiorniki filtracyjne      
  KNNR-11 0208 [TABLICA] : Manometry wakuometry wyłączniki ciśnieniowe (manometryczne) zawory elektromagnetyczne zaporowe    
  KNNR-11 0209 [TABLICA] : Skrzynki pomiarowo-przelewowe lejki ściekowe osłony odpowietrzników kulowych rozdzielacze do instalacji sprężonego powietrza
  KNNR-11 03 [ROZDZIAŁ 03] : Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich      
  KNNR-11 0301 [TABLICA] : Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową      
  KNNR-11 0302 [TABLICA] : Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania      
  KNNR-11 0303 [TABLICA] : Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową lub uszczelką gumową      
  KNNR-11 0304 [TABLICA] : Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE      
  KNNR-11 0305 [TABLICA] : Hydranty pożarowe  i zdroje uliczne      
  KNNR-11 0306 [TABLICA] : Nawiertki na istniejących rurociągach PCW i żeliwnych      
  KNNR-11 0307 [TABLICA] : Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE      
  KNNR-11 04 [ROZDZIAŁ 04] : Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej      
  KNNR-11 0401 [TABLICA] : Wykonanie ściany oporowej      
  KNNR-11 0402 [TABLICA] : Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych      
  KNNR-11 0403 [TABLICA] : Przewierty ręczne dł. do 7 m      
  KNNR-11 0404 [TABLICA] : Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur      
  KNNR-11 0405 [TABLICA] : Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni)      
  KNNR-11 0406 [TABLICA] : Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. [..] mm      
  KNNR-11 05 [ROZDZIAŁ 05] : Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich      
  KNNR-11 0501 [TABLICA] : Podłoża stabilizowane cementem z kruszyw naturalnych obsypki i obetonowania      
  KNNR-11 0502 [TABLICA] : Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych      
  KNNR-11 0503 [TABLICA] : Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe      
  KNNR-11 0504 [TABLICA] : Rurociągi kanalizacyjne betonowe      
  KNNR-11 0505 [TABLICA] : Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych      
  KNNR-11 0506 [TABLICA] : Przykanaliki z rur żeliwnych kanalizacyjnych kielichowych z uszczelnieniem zaprawą cementową      
  KNNR-11 0507 [TABLICA] : Przykanaliki z rur kamionkowych      
  KNNR-11 0508 [TABLICA] : Przykanaliki z rur betonowych łączonych na zakład z uszczelnieniem zaprawą cementową      
  KNNR-11 06 [ROZDZIAŁ 06] : Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków      
  KNNR-11 0601 [TABLICA] : Kraty stałe      
  KNNR-11 0602 [TABLICA] : Kraty łukowe kraty koszowe      
  KNNR-11 0603 [TABLICA] : Urządzenia regulacyjne      
  KNNR-11 0604 [TABLICA] : Urządzenia mieszające i napowietrzające ścieki      
  KNNR-11 0605 [TABLICA] : Instalacje złóż biologicznych      
  KNNR-11 0606 [TABLICA] : Zespoły urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków      
  KNNR-11 0607 [TABLICA] : Urządzenia do odwadniania i zagęszczania osadów      
  KNNR-11 0608 [TABLICA] : Urządzenia pomocnicze      
  KNNR-11 07 [ROZDZIAŁ 07] : Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz stref ochrony sanitarnej  
  KNNR-11 0701 [TABLICA] : Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska      
  KNNR-11 0702 [TABLICA] : Umocnienie czaszy i skarp składowisk      
  KNNR-11 0703 [TABLICA] : Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych      
  KNNR-11 0704 [TABLICA] : Ułożenie drenażu z rur ceramicznych drenarskich kamionkowych perforowanych      
  KNNR-11 0705 [TABLICA] : Złoża filtracyjne      
  KNNR-11 0706 [TABLICA] : Elementy składowisk i oczyszczalni gruntowych      
  KNNR-11 0707 [TABLICA] : Sadzenie wierzby, trzciny i pałki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych      
  KNNR-11 0708 [TABLICA] : Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych piennych bez zaprawy dołów      
  KNNR-11 0709 [TABLICA] : Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy dołów      
  KNNR-11 0710 [TABLICA] : Sadzenie krzewów żywopłotowych bez zaprawy dołów      
  KNNR-11 0711 [TABLICA] : Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem      
  KNNR-11 0712 [TABLICA] : Mechaniczne wykonanie trawników siewem