–▼–   KNNR 3 : Roboty remontowe ogólnobudowlane
    Opis Katalogu
  NAWIG.    
    CZĘŚĆ OGÓLNA
     
    1. Zakres stosowania katalogu.
     
    1.1 Katalog Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR) Nr 3 "Roboty remontowe ogólnobudowlane" obejmuje nakłady rzeczowe na wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych w budynkach i budowlach.
     
    1.2 Katalog stanowi podstawę do sporządzania kosztorysów inwestorskich na roboty remontowe budynków i budowli.
     
    1.3 Katalog nie dotyczy robót wykonywanych w sposób odbiegający od warunków organizacyjno-technicznych przyjętych w katalogu.
     
    2. Układ katalogu.
     
    2.1 Katalog podzielony jest na 10 rozdziałów obejmujących roboty o podobnym charakterze.
     
    2.2 Katalog zawiera:
             część ogólną,
             założenia ogólne odnoszące się do wszystkich tablic zawartych w katalogu,
             założenia szczegółowe odnoszące się wyłącznie do tablic zawartych w poszczególnych rozdziałach,
             tablice nakładów rzeczowych dla poszczególnych robót.
     
    2.3 Założenia ogólne obejmują:
             warunki techniczne wykonania i odbioru robót,
             założenia kalkulacyjne do nakładów rzeczowych podanych w katalogu,
             ogólne zasady przedmiarowania robót.
     
    2.4 Założenia szczegółowe dla danego rozdziału katalogu obejmują:
             zakres stosowania nakładów rzeczowych
             założenia kalkulacyjne wynikające ze specyfiki robót danego rozdziału,
             warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie wymienione w założeniach ogólnych,
             zasady przedmiarowania robót.
     
    2.5 Nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu, potrzebne do kalkulacji poszczególnych elementów i robót objętych katalogiem są zawarte w tablicach ponumerowanych kolejno w każdym rozdziale. Numery tablic składają się z czterech cyfr arabskich. Dwie pierwsze z nich oznaczają kolejny numer rozdziału katalogu, a dwie pozostałe- kolejny numer tablicy w rozdziale.
     
    2.6 Nad tablicami podano tytuły tablic oraz "wyszczególnienie robót", zawierające zwięzłe opisy podstawowych czynności występujących przy wykonywaniu ujętych w tablicy robót zgodnie z technologią. Opisy podstawowych czynności w powiązaniu z treścią podaną w główkach odpowiednich tablic powinny stanowić podstawę do sporządzania opisów kosztorysowanych robót.
     
    2.7 Nad każdą tablicą podano wielkości i oznaczenia jednostek miary elementu lub robót dla których zostały ustalone nakłady.
     
    2.8 W układzie pionowym tablic podano w kolumnach:
    "a"- liczbę porządkową dla każdego wiersza zawierającego wielkości nakładów: dla robocizny liczby porządkowe rozpoczynają się od 01, dla materiałów- od 20, dla pracy sprzętu- od 70,
    "b"- symbole elektronicznej techniki obliczeniowej (eto) składające się z cyfr arabskich, odnoszące się do robocizny (symbole 3-cyfrowe), materiałów (symbole 7-cyfrowe) i sprzętu (symbole 5-cyfrowe),
    "c"- wyszczególnienie robocizny, materiałów, maszyn i sprzętu (R, M, S), obejmujące ilość roboczogodzin robotników dla poszczególnych procesów technologicznych oraz ogólną nomenklaturę podstawowych materiałów i prefabrykatów, sprzętu i środków transportu technologicznego. Liczby podane w nawiasach bezpośrednio za nazwą sprzętu określają wielkość obsługi etatowej,
    "d", "e"- jednostki miar w oznaczeniach: cyfrowym i literowym.
    W dalszych kolumnach oznaczonych numerami (01, 02 itd.) podano kosztorysowe normy robocizny, materiałów i pracy sprzętu dla elementów i robót określonych w główkach tablic. Nakłady podane w nawiasach dotyczą rozwiązań alternatywnych.
     
    3. Oznaczenia i wyjaśnienia.
     
    3.1 W katalogu zastosowano następujące oznaczenia, skróty i nazwy: 
     
   
Tablica 0001
     
    3.2 Przyjęte w katalogu określenie np. "do 50", należy rozumieć jako do 50 włącznie. Wielkości nakładów za zwiększenie obowiązują również przy zmniejszeniu.
     
    ZAŁOŻENIA OGÓLNE
     
    1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
     
    1.1 Nakłady rzeczowe podane w katalogu ustalono przy założeniu, że roboty są wykonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z:
             aktualnymi polskimi normami i branżowymi normami dotyczącymi przedmiotowych robót,
             ustaleniami laboratoryjnymi,
             warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy (KNP) dla danego rodzaju robót.
    1.2 Podane w katalogu nakłady zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom jakościowym, określonym w polskich, branżowych i zakładowych normach według aktualnego stanu prawnego.
     
    1.3 Podane w katalogu nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn, oraz środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Nakłady podane w katalogu zostały i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach organizacyjnych.
     
    2.2 Nakłady podane w katalogu ustalono dla zakresu czynności i warunków wykonania podanych w poszczególnych tablicach i założeniach szczegółowych. Tylko w wyjątkowych przypadkach mogą być stosowane współczynniki korekcyjne podane w odpowiednich tablicach.
     
    2.3 W nakładach podanych w katalogu zostały uwzględnione, poza robotami podstawowymi, następujące czynności pomocnicze:
             przygotowanie stanowiska roboczego,
             wykonanie przenośnych rusztowań do wysokości 4,0 m rusztowania,
             sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu robót,
             usunięcie gruzu z rozbiórki poza budynek,
             transport poziomy wewnętrzny na przeciętne odległości,
             transport pionowy wewnętrzny na wysokość do 5 kondygnacji użytkowych naziemnych. W wypadku wykonania robót objętych niniejszym katalogiem na kondygnacjach wyższych- ponad 5-tą kondygnację użytkową (ponad 20 m od poziomu terenu)- należy liczbę godzin robocizny i pracy sprzętu w tych tablicach, w których występują nakłady materiałów zwiększyć na każdą następną kondygnację (lub 4,0 m wysokości) stosując współczynniki z tablicy 9901.
     
   
Tablica 9901
     
    2.4 Nakłady materiałowe podane w katalogu uwzględniają zużycie materiałów podstawowych wraz ze stratami i odpadami technologicznymi powstałymi w czasie transportu na placu budowy.
     
    2.5 Materiały pomocnicze ustala się wskaźnikiem w wysokości 2 % liczonym od wartości materiałów ujętych w poszczególnych tablicach.
     
    2.6 Dla robót w których udział materiałów pomocniczych jest większy od 2 % podano odpowiednie wielkości procentowe w poszczególnych tablicach.
     
    2.7 W tablicach 0401, 0501, 0502, 0701, 0702, 0703, ze względu na wysoki stopień zagregowania, zastosowano- w celu zmniejszenia zestawu materiałów wymienionych imiennie- zamiast określenia "materiały pomocnicze" określenie "materiały pozostałe". Wielkości procentowe tych materiałów, liczone od wartości materiałów ujętych w poszczególnych tablicach, podano w odpowiednich kolumnach tablic: 0401, 0501, 0502, 0701, 0702, 0703.
     
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Przedmiar robót powinien być dokonany w jednostkach podanych w odpowiedniej tablicy.
     
    3.2 Szczegółowe zasady przedmiarowania zostały omówione w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów.
     
    4. Definicja zastosowanych określeń.
     
    4.1 Naprawa to wykonanie wszystkich czynności związanych z przywróceniem naprawianemu elementowi właściwego stanu pod względem użytkowym i technicznym.
     
    4.2 Wymiana to wykonanie i wbudowanie nowych elementów w miejsce zużytych w sposób zapewniający bezpieczną i trwałą eksploatację elementu i obiektu.
     
    4.3 Uzupełnienie to wykonanie nowych elementów w miejsce brakujących.
     
    4.4 Remont to wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przywrócenia elementowi lub obiektowi remontowanemu stanu technicznego gwarantującego prawidłową i bezpieczną eksploatację.
  –▬–    
      Rozdz. 01 : ROBOTY ZIEMNE.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania nakładów.
     
    1.1 Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na roboty ziemne związane z wykonaniem remontowych robót budowlanych i instalacyjnych.
     
    1.2 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych na zewnątrz budynków oraz wykopów wewnątrz budynków, odeskowanie wykopów, zasypanie wykopów ziemią oraz wywóz ziemi- w gruntach I-IV kategorii.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Nakłady podane w rozdziale obejmują roboty podstawowe i pomocnicze, wymienione w założeniach ogólnych oraz podane w niniejszych założeniach i poszczególnych tablicach.
     
    2.2 Nakłady zostały podane dla robót wykonywanych w gruntach suchych, nawodnionych lub oblepiających narzędzia oraz przy zasypywaniu wykopów między rozporami. Podział ten został uwzględniony w poszczególnych kolumnach tablic lub w uwadze wyszczególnionej w tablicy 0103.
     
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Wykopy, zasypanie, załadowanie i wyładowanie, przenoszenie i przewozy ziemi oblicza się według objętości wykopów z dokładnością do 0,5 m3 z podziałem na kategorie gruntu.
     
    3.2 W przypadku gdy w danym wykopie występują różne kategorie gruntu, należy dokonać obmiaru oddzielnie dla każdej kategorii gruntu.
     
    3.3 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych odeskowaniem należy stosować przy głębokościach:
    - do 1 m w gruntach kat. I-II,
    - do 1,5 m w gruntach kat. III-IV.
    Dla fundamentów murowanych minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,6 m a przy izolowaniu pionowym ścian fundamentu lub gdy fundament jest wykonywany w odeskowaniu- minimalna odległość ścian wykopu od każdej strony izolowanej lub odeskowanej powinna wynosić po 0,6 m.
     
    4. Wymagania techniczne. Wymagania techniczne określają PN-63/B-00050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze" oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane" (aktualnie obowiązujące.
     
    Tablica 0101 : Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi.
    2.       Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
    3.       Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi.
    4.       Wyrównanie dna i ścian wykopu.
    5.       Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.
    6.       Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość do 3 m.
     
    Tablica 0102 : Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1,5 m i głębokości do 3,0 m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi.
    2.       Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
    3.       Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi.
    4.       Wyrównanie dna i ścian wykopu.
    5.       Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.
    6.       Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość do 3 m.
    7.       Odeskowanie pełne ścian wykopu balami drewnianymi z rozparciem oraz rozebraniem odeskowania ścian.
     
    Tablica 0103 : Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1,5 m i głębokości do 3,0 m z zasypaniem i odeskowaniem wykopu. Wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi.
    2.       Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
    3.       Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi.
    4.       Wyrównanie dna i ścian wykopu.
    5.       Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.
    6.       Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość do 3 m.
    7.       Załadowanie na nośniki z przenoszeniem oraz wynoszeniem na wysokość do 3 m.
    8.       Załadowanie odspojonej ziemi na samochód samowyładowawczy.
    9.       Wywiezienie ziemi na odległość do 1 km.
    10.    Wyładowanie ziemi z samochodu.
     
    Uwaga:
    1. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach nawodnionych lub oblepiających narzędzia, nakłady robocizny w kol. 01-06 należy powiększyć o dodatkowe nakłady:
    dla gruntów kat. I-II         0,46 r-g
    dla gruntów kat. III          0,70 r-g
    dla gruntów kat. IV           0,46 r-g
     
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 02 : ROBOTY FUNDAMENTOWE.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 Rozdział zawiera nakłady na roboty fundamentowe związane z wykonaniem robót remontowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi i robotami ziemnymi, towarzyszącymi robotom fundamentowym.
     
    1.2 Rozdział zawiera nakłady na podbicie betonem ław fundamentowych uzupełnienie ław fundamentowych betonem z ewentualnym zbrojeniem stalą wraz z izolacją poziomą z papy, podmurowaniem ścian fundamentowych cegłą wykonaniem izolacji poziomej z papy, wykonanie izolacji pionowej z lepiku murów fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej z dwóch warstw papy ze ścianką dociskową z cegły.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Nakłady podane w rozdziale, poza robotami podstawowymi i czynnościami pomocniczymi wymienionymi w założeniach ogólnych i w tablicach, uwzględniają również:
     
             oczyszczenie z gwoździ i zanieczyszczeń drewna uzyskanego z rozbiórki deskowań,
             jeżeli w tablicach nie podano inaczej, przygotowanie mas betonowych i zapraw,
             pielęgnację betonu w okresie twardnienia,
             zagęszczenie i wyrównanie powierzchni betonu,
             przygotowanie i podgrzanie mas asfaltowych i lepików.
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Podbicie i uzupełnienie ław fundamentowych betonem oblicza się w m3 z dokładnością do 0,01 m3.
     
    3.2 Podmurowanie ścian fundamentowych cegłą oblicza się w m3 z dokładnością do 0,01 m3. Grubość ścian ustala się według wymiarów znormalizowanych. Przy cegle o wymiarach 6,5x12x25 cm, należy przyjmować wymiary ścian fundamentowych:
             grubość 1 cegły - 25 cm,
             grubość 1 1/2 cegły - 38 cm,
             grubość 2 cegły - 51 cm,
             grubość 2 1/2 cegły - 64 cm,
             grubość 3 cegły - 77 cm.
    3.3 Izolacje pionowe z lepiku i papy oblicza się w m2, z dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonych powierzchni nie potrąca się otworów i powierzchni nie izolowanych, mniejszych niż 1 m2.
     
    4. Wymagania techniczne. Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych niniejszym rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane" (aktualnie obowiązujące).
     
    Tablica 0201 : Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi.
    2.       Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
    3.       Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi.
    4.       Wyrównanie dna i ścian wykopu.
    5.       Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.
    6.       Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość do 3 m.
    7.       Oczyszczenie powierzchni fundamentu od spodu szczotkami drucianymi.
    8.       Przygotowanie i zagęszczenie betonu.
    9.       Wyrównanie i zatarcie górnej powierzchni betonu.
    10.    Załadowanie odspojonego nadmiaru ziemi na samochód samowyładowawczy.
    11.    Wywiezienie ziemi na odległość do 1 km.
    12.    Wyładowanie ziemi z samochodu.
     
    Tablica 0202 : Uzupełnienie ław fundamentowych z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Przygotowanie płyt, ustawienie i rozebranie deskowań.
    2.       Transport masy betonowej do miejsca ułożenia.
    3.       Ułożenie i zagęszczenie betonu.
    4.       Wyrównanie górnej powierzchni łatą.
    5.       Zatarcie betonu na ostro z obrobieniem kanałów.
    6.       Oczyszczenie gotowego podłoża.
    7.       Wyrównanie podłoża warstwą zaprawy.
    8.       Zagruntowanie podłoża.
    9.       Ułożenie warstwy izolacyjnej z papy na lepiku.
     
    Tablica 0203 : Podmurowanie ścian fundamentowych ceglanych z wykonaniem izolacji z papy, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III i odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.    Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi.
    2.    Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
    3.    Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi.
    4.    Wyrównanie dna i ścian wykopu.
    5.    Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.
    6.    Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość do 3 m.
    7.    Oczyszczenie powierzchni od spodu szczotkami drucianymi.
    8.    Murowanie ścian fundamentowych odcinkami o długości do 1,0 m z podklinowaniem spoin.
    9.    Ułożenie izolacji poziomej z dwóch warstw papy na lepiku.
    10. Załadowanie odspojonego nadmiaru ziemi na samochód samowyładowczy.
    11. Wywiezienie ziemi na odległość do 1 km.
    12. Wyładowanie ziemi z samochodu.
     
    Tablica 0204 : Izolacja pionowa lepikiem murów z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi.
    2.       Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
    3.       Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi.
    4.       Wyrównanie dna i ścian wykopu.
    5.       Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.
    6.       Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość do 3 m.
    7.       Oczyszczenie gotowego podłoża.
    8.       Zagruntowanie podłoża.
    9.       Wykonanie wyprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego (kol. 05).
    10.    Ogrzanie lepiku i ułożenie powłoki lepiku.
     
    Tablica 0205 : Izolacja pionowa z dwóch warstw papy murów ze ścianką dociskową 1/2 cegły z wykonaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III i odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wyznaczenie krawędzi wykopu według oznaczonych osi.
    2.       Odspojenie gruntu łopatami i narzędziami ręcznymi.
    3.       Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkimi koniecznymi przerzutami pionowymi i poziomymi.
    4.       Wyrównanie dna i ścian wykopu.
    5.       Odrzucenie ziemi na odległość 3 m w bok.
    6.       Zasypanie wykopu ziemią złożoną obok lub z przerzutem na odległość do 3 m.
    7.       Oczyszczenie gotowego podłoża.
    8.       Zagruntowanie podłoża.
    9.       Wykonanie wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego na murze (kol. 03).
    10.    Wykonanie izolacji z papy na lepiku.
    11.    Wymurowanie ścianki dociskowej 1/2 cegły na zaprawie cementowej.
    12.    Wykonanie wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego na ściance dociskowej.
    13.    Załadowanie odspojonego nadmiaru ziemi na samochód samowyładowczy.
    14.    Wywiezienie ziemi na odległość do 1 km.
    15.    Wyładowanie ziemi z samochodu.
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 03 : REMONT KONSTRUKCJI Z CEGŁY.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    W rozdziale ujęto nakłady na wykonanie robót murowych:
    a) rozbiórkę konstrukcji z cegieł,
    b) uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły,
    c) przebicia w ścianach z cegły,
    d) wykucie, zamurowanie i otynkowanie elementów,
    e) obsadzenie różnych elementów w murze.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Uzupełnienie ścian z cegły i zamurowanie otworów zostały ustalone przy założeniu, że objętość muru w jednym miejscu nie przekracza 2 m3.
     
    2.2 Nakłady na obsadzenie elementów nie uwzględniają dostarczenia tych elementów.
     
    2.3 Nakłady robocizny uwzględniają wykonanie robót z materiałów nowych i przy wykorzystaniu materiałów z odzysku należy do nakładów robocizny stosować współczynnik 1,15.
     
    2.4 Nakłady obejmują dowiezienie, wykonanie i odwiezienie rusztowań na kobyłkach dla robót wykonywanych do wysokości 4,0 m.
     
    2.5 Przy murowaniu dodatkowego kanału kominowego należy stosować nakłady z tablicy 0308.
     
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Roboty ujęte w tablicach 0301 do 0305 oraz 0308 należy obliczać w m3 faktycznej objętości z dokładnością do 0,1 m3.
     
    3.2 Roboty ujęte w tablicach 0306 do 0307 należy obliczać w m2 z dokładnością do 0,1 m2.
     
    4. Wymagania techniczne.
    Wymagania techniczne wykonania robót określają:
     
             PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
             PN-59/B-10425- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegły.
             PN-65/B-14503- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
             PN-65/B-14504- Zaprawy budowlane cementowe.
             "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane" (aktualnie obowiązujące).
     
    Tablica 0301 : Rozbiórka konstrukcji z cegły.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Ręczne rozebranie konstrukcji.
    2.       Odłożenie cegieł.
    3.       Oczyszczenie cegieł.
    4.       Usunięcie gruzu poza budowę.
     
    Tablica 0302 : Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Ręczne wykucie strzępi.
    2. Wymurowanie ścian.
     
    Tablica 0303 : Przebicia w ścianach z cegły.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Ręczne przebicie otworów.
    2. Usunięcie gruzu poza budynek.
     
    Tablica 0304 : Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem.
     
    Wyszczególnienie robót:
             Ręczne wykucie wnęk.
             Wyrównanie i oczyszczenie wnęk.
             Usunięcie gruzu poza budynek.
             Otynkowanie wnęk.
     
    Tablica 0305 : Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Ręczne wykucie bruzd.
    2.       Zamurowanie bruzd cegłą.
    3.       Otynkowanie.
    4.       Usunięcie gruzu poza budynek.
     
    Tablica 0306 : Wykucie z muru z cegły różnych elementów.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Ostrożne wykucie elementów z odniesieniem i ułożeniem na wskazanym miejscu.
    2. Usunięcie gruzu poza budynek.
     
    Tablica 0307 : Osadzenie elementów w murze z cegły.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Ręczne wykucie gniazd na kotwy.
    2. Osadzenie i umocowanie elementów.
     
    Tablica 0308 : Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Ręczne wykucie stropu.
    2. Wymurowanie ścian.
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 04 : REMONT KONSTRUKCJI STROPÓW I SCHODÓW.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 Rozdział zawiera nakłady na naprawę, wymianę i remont stropów i schodów o konstrukcji drewnianej, żelbetowej oraz stropów Kleina.
     
    1.2 Dla poszczególnych rodzajów konstrukcji podano nakłady w następującym zakresie:
             stropy drewniane: rozbiórka, wymiana i ułożenie nowych elementów (zasypki, ślepego pułapu, belek drewnianych),
             stropy i schody żelbetowe: rozbiórka elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych, wykucie i otynkowanie bruzd, uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych, przygotowanie i montaż zbrojenia,
             stropy Kleina: rozbiórka istniejących stropów drewnianych i wykonanie stropu Kleina (tablica 0401), uzupełnienie i wymiana zniszczonych elementów stropu Kleina (tablica 0402),
             stropy WPS: rozbiórka istniejących stropów drewnianych i wykonanie stropu WPS na dźwigarach stalowych.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Nakłady podane w tablicy 0401 obejmują:
             oczyszczenie drewna z gwoździ i zanieczyszczeń,
             wbudowanie elementów z drewna nasyconego, impregnowanego,
             wykucie elementów z muru,
             wykucie gniazd na końce belek,
             zagruntowanie końcówek belek.
     
    2.2 Nakłady dotyczą elementów stropów i schodów żelbetowych o objętości większej niż 1,5 m3. Dla elementów o mniejszej objętości należy do norm robocizny przyjmować następujące współczynniki:
             do 0,5 m3 - 1,50
             do 1,0 m3 - 1,39
             do 1,5 m3 - 1,20.
    2.3 Dla stropów Kleina: tablice zawierają, poza nakładami niezbędnymi do wykonania konstrukcji, nakłady materiałów na odeskowanie i podstemplowanie oraz rozbiórkę elementów drewnianych.
     
    2.4 Dla stropów WPS: tablice zawierają, poza nakładami niezbędnymi do wykonania konstrukcji, nakłady na ułożenie siatek tynkarskich na dolnej stopce belek stalowych oraz rozbiórkę elementów drewnianych.
     
    2.5 Nakłady zostały określone dla robót wykonywanych z materiałów nowych. Przy wykonywaniu robót z materiałów pochodzących z odzysku, należy do norm robocizny stosować współczynnik w wysokości 1,10.
     
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Stropy drewniane: remont, wymianę i naprawę elementów należy obliczać na 1 m2 stropu, przy uwzględnieniu zakresu robót określonego w nagłówku tablicy, z dokładnością do 0,1 m2.
     
    3.2 Konstrukcje betonowe i żelbetowe, należy obliczać w m3 faktycznej objętości z dokładnością do 0,01 m2.
     
    3.3 Stropy Kleina i WPS należy obliczać w m2 powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle surowych murów z dokładnością do 0,1 m. Od powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich rzeczywistych wymiarów.
     
    3.4 Belki stalowe dla określenia różnicy ich masy w stosunku do występującej w tablicy należy obliczać w kilogramach masy na 1 m2 stropu (w przypadku braku długości w projekcie można ją przyjmować równą 1,10 rozpiętości w świetle podpór). Tak obliczoną masę belek stalowych powiększa się o 3 % ze względu na uzasadnione ubytki.
     
    4. Wymagania techniczne.
    Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych niniejszym rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane" (aktualnie obowiązujące).
     
    Tablica 0401 : Remont, wymiana i przebudowa stropów drewnianych.
     
    Wyszczególnienie robót:
     
    1. Rozbiórka i wymiana składowych elementów stropów.
    2. Remont drewnianych belek stropowych przez ich dwustronne wzmocnienie co druga belka średnio (kol. 01).
    3. Wzmocnienie średnio co drugą belkę i wymiana pozostałej ilości belek (kol. 02).
    4. Wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe (kol. 03).
    5. Odciążenie istniejących drewnianych belek stropowych dźwigarami stalowymi z ułożeniem nośnego elementu pod podłogi z blach falistych lub fałdowych z pozostawieniem podsufitki (kol. 04).
    6. Rozbiórka drewnianych stropów i wykonanie stropu Kleina na dźwigarach walcowanych (kol. 05).
    7. Rozbiórka drewnianych stropów i wykonanie stropów z płyt żelbetowych prefabrykowanych WPS (Wrocławska płyta stropowa) na dźwigarach (kol. 06).
     
    Tablica 0402 : Uzupełnienie stropów Kleina.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wymurowanie sklepień o pow. 5,0 m2 w jednym miejscu.
    2.       Założenie bednarki i zalanie zaprawą cementową.
    3.       Wciągnięcie i osadzenie belek stalowych.
    4.       Wykonanie warstwy wyrównawczej.
    Uwaga:
    1. Przy powierzchni powyżej 5,0 m2 w jednym miejscu zastosować do robocizny współczynnik 0,95.
     
    Tablica 0403 : Rozbiórka elementów betonowych i żelbetonowych.
     
    Wyszczególnienie robót:
     
    1. Rozbicie elementów betonowych lub żelbetonowych.
    2. Przecięcie prętów zbrojenia.
    3. Odcięcie prętów zbrojeniowych.
    4. Usunięcie gruzu z budynku.
     
    Tablica 0404 : Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych.
     
    Wyszczególnienie robót:
     
    1. Wykucie bruzdy.
    2. Wypełnienie bruzd betonem.
    3. Otynkowanie.
    4. Usunięcie gruzu z budynku.
     
    Tablica 0405 : Uzupełnienie konstrukcji betonowych.
     
    Wyszczególnienie robót:
     
    1. Transport betonu do miejsca wbudowania.
    2. Ułożenie i zagęszczenie betonu.
    3. Wyrównanie powierzchni betonu.
    4. Stemplowanie i deskowanie wraz z ich rozbiórką.
     
    Tablica 0406 : Przygotowanie i montaż zbrojenia.
     
    Wyszczególnienie robót:
     
    1. Sortowanie, oczyszczenie prostowanie zbrojenia.
    2. Gięcie prętów.
    3. Cięcie prętów.
    4. Montaż zbrojenia.
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 05 : Roboty konstrukcji dachu.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 W tablicy 0501 zawarto nakłady na wykonanie robót scalonych remontu i wymiany konstrukcji dachowej:
     
             kol. 01 zawiera nakłady na rozbiórkę starego pokrycia i obróbek blacharskich, rozbiórkę konstrukcji więźby, wykonanie nowej konstrukcji z pokryciem dachówką karpiówką w koronkę podwójnie.
             kol. 02 zawiera nakłady jak wyżej z pokryciem płytkami falistymi poliestrowymi.
             kol. 03 zawiera nakłady jak wyżej z pokryciem stalową blachą fałdową, ocynkowaną.
             kol. 04 zawiera nakłady na rozbiórkę starego pokrycia wraz z obróbkami konstrukcji drewnianej więźby i wykonanie stropodachu z płyt korytkowych prefabrykowanych na ściankach ceglanych ażurowych (w przypadku odpowiedniej nośności istniejącego stropu strychowego). Pokrycie papą trzykrotnie na lepiku, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
             kol. 05 zawiera b części konstrukcji drewnianej więźby (do 50 % - krokwi zwykłych oraz całości krokwi narożnych i koszowych), bez zmiany pokrycia.
             kol.06 zawiera nakłady na wzmocnienie średnio co drugiej krokwi, bez zmiany pokrycia dachu.
    1.2 Tablica 0502 zawiera nakłady na wymianę pokryć wraz z deskowaniem lub łaceniem oraz obróbkami blacharskimi.
     
    1.3 Tablica 0503 zawiera nakłady na naprawę pokryć dachowych i obróbki papą termozgrzewalną.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 W nakładach ujętych w rozdziale uwzględniono roboty rozbiórkowe, montażowe i pokrywcze podstawowe oraz czynności pomocnicze, wymienione w założeniach ogólnych i niżej wyszczególnione:
    - wykonanie wszelkiego typu połączeń ciesielskich w elementach nośnych lub w miejscach łączeń z elementami istniejącymi, z zastosowaniem drewna pomocniczego do podparć i zabezpieczeń,
    - wbudowanie na stałe elementów z drewna nasyconego, impregnowanego.
     
    2.2 Dla robót nowych nakłady rozdziału obejmują całość robót na wykonanie konstrukcji dachu z drewna wymiarowego łącznie z wyrysowaniem, wykonaniem i rozebraniem szablonów, ustawieniem i rozebraniem potrzebnych rusztowań i pomostów roboczych, uzupełnieniem impregnacji drewna uszkodzonej przy odwiązywaniu elementów konstrukcji oraz izolowaniem papą elementów konstrukcji stykających się z murem.
     
    2.3 Nakłady uwzględniają wybranie materiałów i przenoszenie ich do miejsca odwiązania oraz z miejsca składowania gotowych elementów do miejsca montażu konstrukcji.
     
    2.4 Nakłady uwzględniają również wciągnięcie i opuszczenie materiałów gotowych elementów na potrzebną wysokość.
     
    2.5 W nakładach na wykonanie drewnianej konstrukcji dachów przewidziano tarcicę iglastą obrzynaną, wymiarową, nasyconą.
     
    2.6 Nakłady na wykonanie dachu z płyt żelbetonowych prefabrykowanych korytkowych na ściankach ażurowych z cegły - grubość 1/2 cegły, uwzględniają zastosowanie dylatacji i wypełnienie spoin między płytami.
     
    2.7 Nakłady na pokrycie dachowe objęte rozdziałem zostały ustalone dla robót wykonywanych w granicach dopuszczalnych spadków połaci dachowych, określonych dla różnych rodzajów pokrycia obowiązującą normą.
     
    2.8 Poza czynnościami podanymi w opisach przy poszczególnych kolumnach, nakłady uwzględniają wszystkie czynności pomocnicze jak:
             ustawienie i przestawienie rusztowań przenośnych przy kryciu dachówką, płytami poliestrowymi i blachą fałdową lub falistą.
             przycięcie i oczyszczenie w miarę potrzeby tynków lub muru przy umocowaniu obróbek blacharskich, zawieszenie i zdjęcie drabin sznurowych przy zakładaniu rur spustowych, oczyszczenie po zakończeniu robót powierzchni dachów, rynien i rur spustowych z odpadków materiałów i gruzu, usunięcia ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót.
             w nakładach robocizny przyjęto uśredniony transport pionowy materiałów do miejsca wbudowania oraz rozebranych elementów do miejsca składowania w obrębie placu budowy.
             w nakładach robocizny uwzględniono transport pionowy materiałów wg. zasad określonych w założeniach części ogólnej.
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Konstrukcje dachowe oblicza się w m2 połaci dachowych, jako nakłady scalone zawierające: deskowanie, łacenie, pokrycie oraz obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - bez potrącania powierzchni nie pokrytych, zajętych przez kominy, świetliki, wyłazy, okienka itp. gdy każda z nich jest mniejsza niż 1,0 m2.
     
    3.2 Powierzchnię połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej itp. Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu można korzystać ze współczynników przeliczeniowych, będących funkcją kątów nachylenia połaci dachowych.
     
    4. Wymagania techniczne.
    Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych niniejszym rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane" (aktualnie obowiązujące).
     
    Tablica 0501 : Wymiana i remont konstrukcji dachów.
     
    Wyszczególnienie robót:
     
    1. Rozbiórka i wykonanie elementów oraz wymiana pokryć dachowych.
    2. Rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji więźby wraz z pokryciem dachówką karpiówką podwójnie (kol. 01).
    3. J.w. lecz z pokryciem płytami falistymi poliestrowymi (kol. 02).
    4. J.w. lecz blachą fałdową (trapezową) (kol. 03).
    5. Wymiana na stropach prefabryk (kol.04).
    6. Wymiana krokwi zwykłych narożnych i koszowych w ilości do 50 % (kol.05).
    7. Wzmocnienie dwustronne krokwi (kol.06).
     
    Tablica 0502 : Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.    Rozbiórka pokryć, obróbek, deskowań i wykonanie nowych elementów.
    2.    Pokrycie trzema warstwami papy na deskowaniu (kol.01)
    3.    Pokrycie trzema warstwami papy na podłożu betonowym (kol.02).
    4.    Pokrycie dachu blachą ocynkowaną płaską na deskowaniu (kol. 03).
    5.    Pokrycie dachu blachą fałdową na łatach (kol. 04).
    6.    Pokrycie dachu dachówką zakładową (kol.05).
    7.    Pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie (kol.06).
     
    Tablica 0503 : Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną.
     
    Wyszczególnienie robót:
    Dla kol. 01:
     
    1.       Oczyszczenie istniejącego okrycia.
    2.       Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części.
    3.       Wyznaczenie miejsc przecięcia papy.
    4.       Przygotowanie palnika gazowego.
    5.       Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan - butan.
    dla kol. 02:
    1.       Oczyszczenie istniejącego okrycia.
    2.       Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części.
    3.       Ułożenie na sucho papy perforowanej.
    4.       Przygotowanie palnika gazowego.
    5.       Układanie papy wierzchniego pokrycia metodą zgrzewania przy użyciu palnika j.w.
    Dla kol. 03:
    1. J.w. lecz z zastosowaniem wierzchniego pokrycia grub. 5,2 mm.
     
    Dla kol. 04:
    1.       Oczyszczenie istniejącego okrycia.
    2.       powlekanie powierzchni metalowych lub betonu środkiem gruntującym.
    3.       Przygotowanie palnika gazowego.
    4.       Kształtowanie obróbek z papy wierzchniego pokrycia metodą zgrzewania przy użyciu palnika gazowego.
    Dla kol. 05:
    J.w.
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 06 : Tynki, okładziny, malowanie ścian.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 W rozdziale podano nakłady na roboty tynkowe, malowanie i oblicowanie ścian:
     
             wewnętrzne w zakresie: odbijania tynków, uzupełnienia tynków z ewentualnym wykonaniem osiatkowania lub otrzcinowania w ilości do 5 m2 w jednym miejscu oraz wykonania tynków w pomieszczeniach,
             zewnętrzne w zakresie: uzupełnienia tynków zwykłych, cementowych i szlachetnych w ilości do 5 m2 oraz uzupełnienie podkładów,
             oblicowanie ścian wewnętrznych płytkami i tapetowanie,
             malowanie tynków wewnętrznych farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi z zeskrobaniem starej farby lub przetarciem istniejących tynków,
             malowanie tynków zewnętrznych farbami szwedzkimi emulsyjnymi z przetarciem tynków lub bez przetarcia,
             wymianę obróbek blacharskich gzymsów, pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów i podokienników,
             licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu.
    1.2 Wymienione w pkt. 1.1 nakłady odnoszą się do robót wykonywanych w czasie prowadzenia robót remontowych i modernizacyjnych i budynków i budowli.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Dla robót tynkowych w nakładach uwzględniono:
             wykonanie tynków sposobem ręcznym,
             ręczny transport materiałów w połączeniu z wyciągiem, transport poziomy na przeciętne odległości i uśredniony transport pionowy,
             usunięcie gruzu z kondygnacji przez uprzednio ustawianiu rynny zsypowe i zagarnięcie w pryzmy przy budynku (obiekcie),
             ręczne lub mechaniczne przygotowanie zapraw tynkarskich w betoniarce, zgodnie z ustaleniami zawartymi w poszczególnych tablicach,
             doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych dla wykonania robót tynkarskich wewnętrznych na ścianach i stropach w pomieszczeniach o wysokości do 4 m. W nakładach na wykonanie rusztowań przenośnych na kozłach, kobyłkach itp. nie uwzględniono materiałów, ponieważ są one ujęte w kosztach ogólnych budowy.
    2.1.1 Dla robót malarskich w nakładach uwzględniono:
    - przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
    - ustawienie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawienie, przenoszenie i rozebranie malarskich rusztowań drabinowych i rusztowań na kobyłkach przy malowaniu na wysokości do 5 m.
     
    2.2 Nakłady określone w tablicach dla tynków dotyczą ich wykonania z rusztowań rurowych lub stojakowych. Przy wykonywaniu robót tynkarskich zewnętrznych z rusztowań drabinowych, należy stosować do norm robocizny współczynnik w wysokości 1,15.
     
    2.3 Pod określeniem przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania podanym w wyszczególnieniach robót nad tablicami należy rozumieć skucie wycieków zapraw, oczyszczenie spoin oraz oczyszczenie i zwilżenie wodą całej powierzchni podłoża lub podkładu.
     
    2.4 W tablicach nakładów zostały wymienione poszczególne składniki zapraw tynkarskich wraz z podaniem ich ilości na jednostki obmiaru wskazane nad tablicami. w celu ustalenia ilości zapraw poszczególnych marek przy wykonywaniu podstawowych rodzajów i kategorii tynków można korzystać z tablicy 0002.
     
   
Tablica 0002
     
    2.5 W nakładach uwzględniono wykonanie tynków o grubościach podanych w tablicy 0003.
     
   
Tablica 0003
     
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Odbicia, przetarcia tynków i tynk na całych powierzchniach ścian oraz malowanie klejowe oblicza się w m2, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym przez wysokość mierzoną od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów.
     
    3.2 Odbicia, przetarcia tynków malowanie i tynki na całych powierzchniach stropów płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żelbetonowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie.
     
    3.3 Odbicia, przetarcie, zagruntowanie i uzupełnienie tynków na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropach oblicza się w m2 według wymiarów opisanego prostokąta.
     
    3.4 Przy obliczaniu powierzchni tynków wykonywanych na całych powierzchniach ścian i stropów oraz malowania wapiennego, klejowego i emulsyjnego, potrąca się powierzchnie nieotynkowane i niemalowane o powierzchni ponad 1 m2. Potrąca się również otwory o powierzchni 1 m2, jeżeli ościeża ich są nietynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2, doliczając powierzchnię ościeży jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża mierzonej w świetle ościeżnicy przez szerokość ościeża. Z powierzchni tynków i malowania nie oblicza się powierzchni do 1m2 i powierzchni otworów do 3m2 jeżeli ościeża ich są tynkowane i malowane. Powierzchnię otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy.
     
    3.5 Licowanie ścian płytkami oblicza się w m2 rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinięciu.
     
    3.6 Malowanie farbami olejnymi i tapetowanie obmierza się według rzeczywistych wymiarów. Z powierzchni nie potrąca się miejsc niemalowanych i tapetowanych o powierzchni 0,25 m2.
     
    3.7 Do robót ujętych w tym rozdziale, dla których jest ustalona jednostka przedmiaru w metrach, długości oblicza się z dokładnością do 0,5 m, natomiast dla robót dla których jest ustalona jednostka przedmiary w m2, powierzchnię oblicza się z dokładnością do 0,1 m2.
     
    4. Wymagania techniczne.
    Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane" (aktualnie obowiązujące).
     
    Tablica 0601 : Odbicie tynków.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża.
    2.       Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranie.
    3.       Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na płaszczyznach pionowych (kol. 03).
    4.       Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
     
    Tablica 0602 : Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o powierzchni do 5 m2.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Odbicie odstających i spękanych tynków.
    2.       Odjęcie otrzcinowania lub osiatkowania (kol. 03 do 06).
    3.       Przycięcie oraz otrzcinowanie lub osiatkowanie pojedynczymi warstwami powierzchni do tynkowania (kol. 03 do 06).
    4.       Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki (kol. 03, 04).
    5.       Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych.
    6.       Dokładne połączenie tynków nowych z istniejącymi.
     
    Tablica 0603 : Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
    2.       Zamurowanie w stropach i ścianach dziur po przebiciach.
    3.       Osadzenie kratek wentylacyjnych, narożników ochronnych.
    4.       Umocowanie siatek tynkarskich na ścianach i stropach (kol. 02, 04, 06).
    5.       Powlekanie i wypełnianie oczek siatki ciętociągnionej (kol. 02, 04, 06).
    6.       Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych z zatarciem gładzi bez względu na rodzaj podłoża.
     
    Tablica 0604 : Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5 m2.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Odbicie odstających i spękanych tynków (kol. 01, 02).
    2.       Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania.
    3.       Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń podkładu (kol. 03, 05, 06).
    4.       Wykonanie tynków trzywarstwowych z zatarciem packą na gładko (kol. 01, 02).
    5.       Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi (kol. 01, 02).
    6.       Wykonanie warstwy nakrapianej z zaprawy szlachetnej na gotowym podkładzie (kol. 04, 05).
    7.       Zatarcie, cyklinowanie i oczyszczenie powierzchni tynków szczotkami po cyklinowaniu (kol. 05, 06).
    8.       Odbicie odstających i spękanych podkładów (kol. 04).
    9.       Wykonywanie podkładów z zatarciem packą na ostro (kol. 04).
    10.    Zdrapanie powierzchni wężykowato lub w skośną siatkę (kol. 04).
    11.    Zgarnięcie gruzu w pryzmy przy budynku.
     
    Tablica 0605 : Malowanie tynków wewnętrznych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynków wodą.
    2.       Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.
    3.       Zeskrobanie łuszczącej się farby (kol. 06).
    4.       Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 03, 05).
    5.       Zagruntowanie mlekiem wapiennym (kol. 01).
    6.       Wygładzenie powierzchni tynku (kol. 04).
    7.       Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową (kol. 06).
    8.       Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką (kol. 06).
    9.       Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol. 06).
    10.    Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym (kol. 06).
    11.    Malowanie dwukrotne pędzlem.
     
    Uwagi:
    1.       Przy malowaniu na wysokość ponad 5 do 10 m od podłogi należy stosować do nakładów robocizny współczynnik w wysokości - 1,10.
    2.       Przy malowaniu na wysokość ponad 10 do 20 m od podłogi należy stosować do nakładów robocizny współczynnik w wysokości - 1,15.
    3.       Przy malowaniu klatek schodowych należy stosować do nakładów robocizny współczynnik w wysokości - 1,15.
    4.       Przy malowaniu olejnymi o powierzchni do 3 m2 należy stosować do nakładów robocizny współczynnik w wysokości - 1,40.
    5.       Przy malowaniu olejnym o powierzchni 3 m2 do 5 m2 należy stosować do nakładów robocizny współczynnik w wysokości - 1,15.
     
    Tablica 0606 : Tapetowanie i oblicowanie ścian wewnętrznych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Zerwanie starych tapet (kol. 01).
    2.       Reperacja podłoża (kol. 01, 02).
    3.       Zagruntowanie klejem powierzchni ścian (kol. 01, 02).
    4.       Układanie tapet na styk lub na zakład z pasowaniem wzoru, wygładzenie powierzchni szczotką i obcięcie brzegów (kol. 01, 02).
    5.       Zamurowanie przebić (kol. 03-06).
    6.       Zagruntowanie ścian zaprawą cementową (kol. 01-06).
    7.       Sortowanie płytek według wymiarów i odcieni, moczenie płytek w wodzie (kol. 03-06).
    8.       Przycięcie i dopasowanie płytek (kol. 03-06).
    9.       Ułożenie płytek na zaprawie z obrobieniem wnęk i ościeży (kol. 03-06).
    10.    Spoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian (kol. 03-06).
     
    Uwagi:
    1.       W przypadku zastosowania tapet z nałożonym klejem przez producenta potrąca się 0,35 kg kleju.
    2.       Przy nakładaniu tapet w przedpokojach, ze względu na większą ilość otworów, do nakładów robocizny stosuje się współczynnik w wysokości - 1,20.
    3.       Przy układaniu tapet gładkich na zakładkę stosuje się do nakładów robocizny współczynnik w wysokości - 0,93.
    4.       Przy układaniu tapet wytłaczanych na styk stosuje się do nakładów robocizny współczynnik w wysokości - 1,08.
     
    Tablica 0607 : Malowanie tynków zewnętrznych i obróbki blacharskie.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wykonanie reperacji rys i uszkodzeń oraz wygładzanie powierzchni tynku (kol. 01-04).
    2.       Oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynków wodą.
    3.       Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (kol. 01, 03).
    4.       Zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie.
    5.       Ostrożne rozebranie i wykonanie nowych obróbek blacharskich z polutowaniem i umocnieniem (kol. 05, 06).
     
    Tablica 0608 : Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Oczyszczenie podłoża z resztek zaprawy.
    2.       Przygotowanie masy klejącej.
    3.       Sortowanie płytek według odcieni.
    4.       Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na masie klejącej z obrobieniem wnęk i ościeży.
    5.       Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian.
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 07 : STOLARKA, ROBOTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 Rozdział zawiera nakłady na remont i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej obejmujące wymianę części elementów oraz remont kompletny okien i drzwi drewnianych.
     
    1.2 Nakłady dotyczą wykucia wymienionych elementów, rozszklenia i obsadzania po naprawie, oszklenia i dwukrotnego pomalowania.
     
    1.3 Rozdział zawiera nakłady na remont, naprawę i wymianę elementów ślusarsko-kowalskich, obejmujący kraty, balustrady średnioozdobne i drzwi stalowe.
     
    1.4 Nakłady na roboty ślusarsko-kowalskie wymienione w punkcie 1.3. obejmują wykucie, naprawę, dwukrotne malowanie i obsadzenie elementów.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Dla stolarki tradycyjnej nakłady obejmują ponadto wykucie ościeżnic zniszczonych, obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem ich w otworach zewnętrznych, dopasowanie i regulację elementów i okuć, umocowanie odboi, czyszczenie stolarki i ślusarki, oszklenie z podkitowaniem, okitowanie lub oblistwowanie, dwukrotne pomalowanie i szpachlowanie stolarki, naprawę i uzupełnienie uszkodzeń wynikłych w trakcie wykonywania robót.
     
    2.2 Dla stolarki fabrycznie wykończonej, pomalowanej i oszklonej, nakłady uwzględniają ponadto uzupełnienie oszklenia i malowania.
     
    2.3 Dla napraw stolarki nakłady uwzględniają również:
     
             zdejmowanie i zawieszanie skrzydeł okiennych i drzwiowych,
             wykonanie wszelkiego typu połączeń stolarskich,
             zastosowanie do wymian i napraw stolarki okiennej i drzwiowej nowych elementów z gotowych półfabrykatów,
             zagruntowanie pokostem olejno-żywicznym płaszczyzn nowych elementów przeznaczonych do malowania,
             zaimpregnowanie płaszczyzn elementów stolarki stykających się z murami,
             przygotowanie kleju,
             zaminiowanie okuć stolarskich,
             doniesienie i odniesienie, ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań przenośnych.
    2.4 W nakładach zużycia materiałów nie uwzględniono nakładów materiałów na wykonanie rusztowań przenośnych na kozłach, kobyłkach i taboretach tynkarskich. Koszt tych nakładów uwzględnia się w stawkach kosztów pośrednich. Nakłady dostosowane są do wykonania robót na wysokościach do 4,0 m, powyżej lub poniżej terenu lub stropu. Nakłady rzeczowe rozdziału nie uwzględniają wykonania i rozbiórki rusztowań umożliwiających wykonanie robót na wysokości ponad 4,0 m od poziomu zerowego lub remontowanej kondygnacji (stropu), które należy kalkulować odrębnie na podstawie KNR 2-02.
     
    2.5 Dla remontu i ślusarki nakłady zawierają również czynności sprawdzenia jakości krawędzi i oczyszczenia krawędzi do spawania.
     
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe należy liczyć w m2 w świetle ościeżnic, a w razie braku ościeżnic - w świetle zakrywanych otworów.
     
    3.2 Stalowe drzwi oblicza się w m2 ich powierzchni według wymiarów w świetle obsadzonych ościeżnic, a w przypadku ich braku - w świetle zakrywanych otworów.
     
    3.3 Balustrady oblicza się w m2.
     
    3.4 Roboty przedmiarowane w m2 oblicza się z dokładnością do 0,1 m2.
     
    4. Wymagania techniczne. Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych niniejszym rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane" (aktualnie obowiązujące).
     
    Tablica 0701 : Remont i wymiana okien i drzwi balkonowych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych okien i drzwi.
    2.       Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych (kol. 01).
    3.       Remont skrzydeł okiennych z dopasowaniem (kol. 02).
    4.       Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi balkonowych (kol. 03).
    5.       Wymiana zniszczonych okien zespolonych na nowe (kol. 04).
    6.       Wymiana zniszczonych okien skrzynkowych na nowe (kol. 05).
    7.       Wymiana zniszczonych drzwi balkonowych na nowe (kol. 06).
     
    Tablica 0702 : Remont i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wykucie ościeżnic muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi.
    2.       Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol. 01).
    3.       Remont skrzydeł drzwiowych (kol. 02).
    4.       Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol. 03).
    5.       Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol. 04).
    6.       Wymiana drzwi płytowych (kol. 05).
    7.       Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol. 06).
     
    Tablica 0703 : Remont i wymiana elementów ślusarsko-kowalskich.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wykucie z muru, naprawa, wymiana i osadzenie.
    2.       Naprawa krat (kol. 01).
    3.       Naprawa balustrad schodowych i balkonowych (kol. 02).
    4.       Naprawa drzwi stalowych (kol. 03).
    5.       Wymiana starych na nowe krat (kol. 04).
    6.       Wymiana balustrad schodowych i balkonowych (kol. 05).
    7.       Wymiana drzwi stalowych (kol. 06).
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 08 : REMONT POSADZEK I WYKŁADZIN.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 Rozdział zawiera nakłady kosztorysowe na remont posadzek z cegły pełnej, posadzek jednolitych cementowych i lastrykowych, posadzek z kamieni sztucznych, z tworzyw sztucznych, oraz deszczułek.
     
    1.2 W nakładach na remont posadzek ujęto rozebranie lub wycięcie zniszczonej posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi i wyrównawczymi z uwzględnieniem najczęściej występujących rodzajów konstrukcji posadzek, a następnie wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wyrównawczych, oraz kolejno ułożenie posadzki.
     
    1.3 Tablice 0802 do 0806 na remont posadzek podają nakłady na remont posadzek o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 w pomieszczeniach suchych, układania na stropach żelbetowych lub ceramicznych.
     
    1.4 Tablica 0801 nie uwzględnia rozbiórek dolnych warstw posadzek (podłoża wraz z izolacją).
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Nakłady uwzględniają ręczne przygotowanie zapraw.
     
    2.2 Nakłady uwzględniają odniesienie materiałów pochodzących z rozbiórki wraz ze złożeniem ich na wskazanym miejscu na placu budowy.
     
    2.3 Normy na remont posadzek uwzględniają również założenie listew przyściennych, wykonanie cokołów i cokolików.
     
    3. Zasady przedmiarowania.
     
    3.1 Remont i rozbiórkę posadzek i okładzin schodów oblicza się w m2, z dokładnością do 0,1 m2.
     
    3.2 Z obliczonych ilości potrąca się powierzchnie zajęte przez piece, słupy, pilastry itp., jeśli poszczególne powierzchnie są większe niż 0,25 m2. Dolicza się natomiast powierzchnię wnęk i przepierzeń.
     
    4. Wymagania techniczne.
    Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych niniejszym rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne" (aktualnie. obowiązujące).
     
    Tablica 0801 : Rozbiórka posadzek.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Zerwanie istniejącej posadzki.
    2. Oczyszczenie i posegregowanie odzyskanego materiału.
     
    Uwagi:
     
    1.       Przy zrywaniu deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania do nakładów robocizny w kolumnie 05 stosować współczynniki 0,50.
    2.       Przy oczyszczeniu deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki do nakładów robocizny w kolumnie 05 stosować współczynniki 2,0.
    3.       Przy rozbieraniu podłóg ślepych, do nakładów robocizny w kolumnie 06 stosować współczynniki 0,85.
     
    Tablica 0802 : Remont posadzek z cegły.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Zerwanie uszkodzonej posadzki.
    2.       Rozebranie zniszczonego podłoża betonowego i warstw izolacji.
    3.       Ponowne ułożenie podkładu betonowego grub. 30 cm.
    4.       Ułożenie 2x papy na lepiku.
    5.       Wylewka cementowa grub. 3,0 cm.
    6.       Ułożenie posadzki.
    7.       Wypełnienie spoin zaprawą cementową.
    8.       Oczyszczenie powierzchni posadzki.
    9.       Oczyszczenie odzyskanych płytek z resztek zaprawy.
     
    Tablica 0803 : Remont posadzek cementowych i lastrykowych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Zerwanie posadzek lub okładzin przyściennych z usunięciem zniszczonych warstw izolacyjnych.
    2.       Ułożenie izolacji- 1x papa.
    3.       Ułożenie płyt styropianowych grubości 2cm.
    4.       Ułożenie izolacji- 2x papa na lepiku.
    5.       Podkład cementowy grubości 5 cm (kol. 02).
    6.       Posadzka cementowa grubości 2 do 3 cm ze starannym ubiciem i wyrównaniem wraz z uzupełnieniem cokolika z odpowiednim zatarciem (kol. 01).
    7.       Posadzka z masy lastrykowej o grubości 1,5 cm z ubiciem, wykonaniem szwów dylatacyjnych, dwukrotnym szlifowaniem, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem i wyfroterowaniem (kol. 02).
    8.       Naprawa okładzin z lastryka stopni schodowych i okładzin przyściennych polegająca na zerwaniu zniszczonych elementów, oczyszczeniu podłoża, ponowne ułożenie w miejscach naprawionych (kol. 03 i 04).
     
    Tablica 0804 : Remont posadzek z płyt z kamieni sztucznych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Rozebranie zniszczonych posadzek.
    2.       Rozebranie warstw podkładu cementowego i izolacji z papy.
    3.       Ponowne ułożenie warstw izolacji: płyta styropianowa 2 cm , 1x papa asfaltowa.
    4.       Ułożenie wylewki cementowej grub. 4 cm.
    5.       Wyrównanie i zagruntowanie podłoża.
    6.       Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie cementowej lub masie klejącej.
    7.       Wypełnienie spoin zaprawą lub masą fugową.
    8.       Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy lub masy fugowej.
    9.       Oczyszczenie posadzek.
    10.    Posegregowanie odzyskanych płytek.
     
    Tablica 0805 : Remont posadzek z tworzyw sztucznych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Zerwanie posadzki.
    2.       Rozebranie wylewki cementowej.
    3.       Rozebranie warstw izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej.
    4.       Wykonanie wylewki cementowej grubości 2 cm.
    5.       Ułożenie izolacji z płyty pilśniowej miękkiej grubości 2,5 cm.
    6.       Ułożenie 1 warstwy papy izolacyjnej asfaltowej.
    7.       Wykonanie wylewki cementowej grubości 4 cm.
    8.       Oczyszczenie i posmarowanie podłoża klejem.
    9.       Rozłożenie wykładziny w arkuszach lub płytek.
    10.    Oczyszczenie powierzchni posadzki z kleju.
    11.    Przyklejenie arkuszy i płytek do podłoża.
    12.    Zapastowanie posadzki i wyfroterowanie.
     
    Tablica 0806 : Remont posadzek z deszczułek.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów.
    2.       Wycięcie zniszczonej wylewki cementowej.
    3.       Rozebranie zniszczonych warstw izolacji.
    4.       Ułożenie warstw izolacji płyty pilśniowej miękkiej gr. 12,5 mm i 1x papy asfaltowej.
    5.       Wylanie wylewki cementowej gr. 3,5 cm.
    6.       Oczyszczenie deszczułek pochodzących z rozbiórek.
    7.       Oczyszczenie i posmarowanie podłoża lepikiem.
    8.       Przycięcie i zaklinowanie deszczułek.
    9.       Ułożenie deszczułek na własne pióra na lepiku.
     
    Tablica 0807 : Roboty wykończeniowe posadzek z deszczułek.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Ręczne cyklinowanie posadzek wraz z listwami z ewentualnym wyrównaniem grubości deszczułek strugiem (kol. 01, 02).
    2.       Mechaniczne szlifowanie posadzek szlifierką z wymianą materiału ściernego z ręcznym wykończeniem pasów przy ścianach oraz wnękach (kol. 03, 04).
    3.       Ręczne ostrzenie cykliny (kol. 01-04).
    4.       Zgarnięcie i wyniesienie strużyn (kol. 01-04).
    5.       Zapastowanie i froterowanie (kol. 05)
    6.       Lakierowanie (kol. 06).
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 09 : ROBOTY ZDUŃSKIE.
  –▼–    
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 Rozdział zawiera normy kosztorysowe na:
     
             rozbiórki pieców i trzonów,
             remont i naprawy pieców, trzonów kuchennych i kotłowych,
             rewaloryzacja pieców i kominków zabytkowych.
    1.2 Wymienione w punkcie 1.1. nakłady odnoszą się do robót wykonawczych w ramach prac remontowych, modernizacyjnych w budynkach.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    Nakłady obejmują również:
             sprawdzenie przewodu kominowego.
             ospoinowanie kredą części licowej pieca lub trzonu,
             pografitowanie osprzętu,
             sprawdzenie pieca lub trzonu przez próbne przepalenie:
             tablice: 0902, 0903, 0904,
             dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania,
             odniesienie materiałów z rozbiórki i gruzu na składowisko przyobiektowe w obrębie placu budowy.
    3. Zasady przedmiarowania robót.
     
    3.1 Przestawienie i naprawę pieców i trzonów należy liczyć w sztukach z wyjątkiem pieców o objętości ponad 1 m3 mierzonych w m3.
     
    3.2 Roboty rozbiórkowe pieców i trzonów należy obliczać w m3.
     
    3.3 Oblicowanie ścianek nad trzonami oblicza się w m2 oblicowanych powierzchni w rozwinięciu.
     
    3.4 Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi oblicza się w sztukach kafli.
     
    4. Wymagania techniczne.
    Szczegółowe wymagania w zakresie robót objętych niniejszym rozdziałem określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne" (aktualnie obowiązujące).
     
    Tablica 0901 : Rozbiórki pieców i trzonów.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Rozebranie oblicowania z kafli.
    2.       Wyjęcie osprzętu.
    3.       Rozebranie trzonu z cegieł.
    4.       Oczyszczenie z zaprawy, posegregowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania.
     
    Tablica 0902 : Przestawienie i naprawa pieców licowanych kaflami fazowanymi.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Rozebranie oblicowania.
    2.       Wyjęcie osprzętu.
    3.       Rozebranie trzonu od spodu paleniska (kol. 01, 02).
    4.       Rozebranie przepalonych cegieł (kol. 03, 04).
    5.       Oczyszczenie, posortowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania.
    6.       Dobranie kafli według odcieni.
    7.       Wyznaczenie kanałów i paleniska.
    8.       Wymurowanie trzonu.
    9.       Wbudowanie typowego osprzętu.
    10.    Oblicowanie trzonu, przycięcie i oszlifowanie krawędzi kafli.
    11.    Powiązanie kafli strzemionami.
    12.    Wypełnienie przestrzeni międzyściennych zaprawą i tłuczniem ceglanym.
     
    Tablica 0903 : Przestawienie i naprawa trzonów kuchennych licowanych kaflami znormalizowanymi.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Rozebranie oblicowania.
    2.       Wyjęcie osprzętu lub zdjęcie płyt.
    3.       Rozebranie trzonu od spodu.
    4.       Oczyszczenie, posortowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania.
    5.       Skontrolowanie i oczyszczenie kanałów i paleniska.
    6.       Wymurowanie kanałów i paleniska lub całego trzonu.
    7.       Wymiana rusztu i piekarnika.
    8.       Wbudowanie osprzętu.
    9.       Oblicowanie kaflami z powiązaniem strzemionami.
     
    Tablica 0904 : Przemurowanie i naprawa trzonów kotłowych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Rozebranie całości lub części oblicowania.
    2.       Wyjęcie osprzętu.
    3.       Rozebranie trzonu z cegieł.
    4.       Oczyszczenie z zaprawy, posegregowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania.
    5.       Oczyszczenie i naprawa kanałów, przemurowanie przepalonych ścianek.
    6.       Wykonanie ścian trzonu z dobrej cegły.
    7.       Wykonanie kanałów i komór trzonu z cegły zwykłej i szamotowej.
    8.       Osadzenie kotła i osprzętu.
    9.       Obmurowanie kotła.
    10.    Przemycie, wygładzenie i zatarcie.
     
    Tablica 0905 : Drobne naprawy elementów pieców.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Rozebranie wieńczenia i sklepienia.
    2.       Oczyszczenie, posegregowanie materiałów nadających się do ponownego wbudowania.
    3.       Ponowne wymurowanie z dodatkiem brakujących cegieł.
    4.       Ponowne osadzenie rusztu i osprzętu.
    5.       Oblicowanie powierzchni i zwieńczenia pieca.
    6.       Wylepienie paleniska.
    7.       Wylepienie tarczy drzwiczek.
    8.       Oczyszczenie kanałów z sadzy.
    9.       Zdjęcie, oczyszczenie i ponowne osadzenie rur dymowych.
    10.    Ospoinowanie, okredowanie i oczyszczenie oblicowania.
    11.    Ografitowanie osprzętu.
     
    Tablica 0906 : Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Ostrożne wyjęcie zniszczonego elementów.
    2. Dopasowanie i obsadzenie nowego elementu z wykonaniem niezbędnych robót pomocniczych.
     
    Tablica 0907 : Piece i kominki zabytkowe.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1.       Wymuszenie kominka lub pieca nietypowego zabytkowego z cegły pełnej i szamotowej, bez wykonania okładziny wg. wskazanych wymiarów i wzorów.
    2.       Podłączenie do kanału.
    3.       Usunięcie gruzu i pozostałych materiałów- kafli i osprzętu.
    4.       Licowanie pieców i kominków kaflami nietypowymi zabytkowymi z pierwotnym rozłożeniem kafli i dopasowanie na właściwe miejsce.
    5.       Wyspoinowanie i oczyszczenie licowania.
  –▬–    
  –▲–   Rozdz. 10 : DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW WYKONANYCH W TECHNOLOGIACH SYSTEMOWYCH.
     
    Założenia szczegółowe.
     
    1. Zakres stosowania.
     
    1.1 Rozdział zawiera nakłady na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych wraz z pokryciem cienkopowłokową wyprawą elewacyjną lub okładziną z blach fałdowych.
     
    1.2 Rozdział nie zawiera nakładów na wykonanie dociepleń ścian budynków wykonanych w technologiach tradycyjnych lub innych elementów budynków np. stropów, cokołów itp. wykonanych we wszystkich technologiach.
     
    2. Założenia kalkulacyjne.
     
    2.1 Nakłady na wykonanie dociepleń ścian budynków oraz okładanie ościeży zewnętrznych nie uwzględniają oczyszczenia i wyrównania ich powierzchni środkami ochronnymi, demontażu i ponownego montażu obróbek blacharskich i innych tego typu elementów.
     
    2.2 Do wykonania rusztu drewnianego przyjęto użycie gotowych łat iglastych nasyconych impregnatem.
     
    2.3 Nakłady na montaż rusztu metalowego i stalowych blach elewacyjnych uwzględniają dostarczenie gotowych elementów.
     
    2.4 Nakłady na wykonanie dociepleń ścian budynków z otworami obejmują obłożenie ościeży zewnętrznych.
     
    2.5 Nakłady robocizny uwzględniają użycie elektronarzędzi do wykonania rusztu i okładzin elewacyjnych.
     
    2.6 Przy robotach wykonywanych na parterze, w loggiach, wnękach i na balkonach uwzględniono w nakładach użycie rusztowań przenośnych o wysokości do 4,5 m.
     
    3. Wymagania techniczne.
     
    3.1 Wymagania w zakresie dociepleń ścian budynków określają:
    - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część I- Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące),
    - PN-82/B-02020- Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
     
    3.2 Świadectwa, wytyczne i instrukcje:
             Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie, ITB Warszawa 1972 r.,
             Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą "lekką", ITB Warszawa 192 r.,
             Instrukcje stosowania w Polsce kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych, Polkit i Olkit, ITB Warszawa 1979 r.
     
    4. Zasady przedmiarowania.
     
    4.1 Powierzchnię docieplenia ścian pełnych budynków oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej.
     
    4.2 Powierzchnię ścian z otworami oblicza się jak podano w punkcie 4.1 odejmując od obliczonych powierzchni, powierzchnie zajęte przez otwory większe niż 1 m2.
     
    4.3 Jeżeli łączna powierzchnia otworów w ścianie nie przekracza 10 % łącznej powierzchni ściany należy daną ścianę przedmiarować jako pełną.
     
    4.4 Powierzchnię ścian parteru, z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej siatką z włókna szklanego oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi stropu nad parterem.
     
    4.5 W przypadku ścian z loggiami od powierzchni obliczonej odlicza się powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmując wymiary w świetle krawędzi ścian w licu docieplanej ściany.
     
    4.6 Docieplenie ścian loggi oblicza się odrębnie, licząc ich powierzchnie w rozwinięciu, z potrąceniem powierzchni otworów mierzonych w świetle krawędzi ościeży.
     
    4.7 Z powierzchni docieplanych potrąca się powierzchnie niedocieplane większe od 1 m2.
     
    4.8 Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowanymi oblicza się w metrach.
     
    5. Warunki specjalne.
     
    5.1 Masę klejącą do przyklejania płyt styropianowych, siatki z włókna szklanego i kątowników stanowi mieszanina o udziale składników w 1 m3 masy według receptury ITB:
             klej lateks ekstra - 520 kg,
             cement hutniczy - 520 kg,
             piasek do zapraw - 360 kg (ok. 0,200 m3).
    5.2 Nakłady siatki z włókna szklanego na obróbkę ościeży bez oklejania płytami styropianowymi (tablica 1001 kolumna 05), uwzględnione są w nakładach siatki na ściany i obejmują wykonanie równocześnie odpowiednich zakładów na ościeża.
     
    Tablica 1001 : Docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Cięcie płyt styropianowych.
    2. Przygotowanie masy klejącej.
    3. Przyklejenie masą klejącą płyt styropianowych do wyrównanych i oczyszczonych powierzchni ścian i ościeży.
    4. Przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych.
    5. Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i wnękach.
    6. Przyklejenie drugiej, wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokość ścian parteru.
    7. Założenie ochron narożników wypukłych.
    8. Pokrycie ocieplonych powierzchni cienkopowłokową wyprawą elewacyjną.
     
    Uwagi:
    - poz 21 uwzględnić płyty styropianowe grub. 3 cm.
    - w przypadku wykonania dociepleń na ścianach o fakturze grysowej należy do ujętych w poz. 20, 70, 71 w kol. 01, 02 i 03 zastosować współczynnik w wysokości - 1,16.
     
    Tablica 1002 : Docieplanie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych ścian budynków płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym.
     
    Wyszczególnienie robót:
    1. Montaż rusztu metalowego.
    2. Przycięcie i ułożenie płyt z wełny mineralnej.
    3. Montaż blachy fałdowej powlekanej.
    4. Założenie obróbek blacharskich przy ościeżach wraz z dociepleniem płytami styropianowymi.
    5. Wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych przy docieplaniu ościeży.
    6. Oczyszczenie powierzchni po montażu.