HOME          
    Nakłady RMS i Normy ich zużycia w poszczególnych Pozycjach Tablic tego katalogu        
    dostępne są do wglądu po wykupieniu Licencji        
    na użytkowanie Aplikacji XL Wycennik lub KALXEL        
    tutaj : Wykaz Rozdziałów i Tablic katalogu        
  KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach        
  KNNR-6 01 [ROZDZIAŁ 01] : Podbudowy        
  KNNR-6 0101 [TABLICA] : Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników        
  KNNR-6 0102 [TABLICA] : Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników        
  KNNR-6 0103 [TABLICA] : Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni        
  KNNR-6 0104 [TABLICA] : Warstwy odsączające o gr.[..] cm        
  KNNR-6 0105 [TABLICA] : Warstwy podsypkowe o gr.[..] cm        
  KNNR-6 0106 [TABLICA] : Warstwy odcinające o grubości [..] cm        
  KNNR-6 0107 [TABLICA] : Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym lub mieszanką betonową        
  KNNR-6 0108 [TABLICA] : Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną        
  KNNR-6 0109 [TABLICA] : Podbudowy betonowe gr.[..] cm        
  KNNR-6 0110 [TABLICA] : Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. [..] cm        
  KNNR-6 0111 [TABLICA] : Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie wapnem warstwa gr.[..]    
  KNNR-6 0112 [TABLICA] : Podbudowy z kruszyw naturalnych gr. [..] cm        
  KNNR-6 0113 [TABLICA] : Podbudowy z kruszyw łamanych gr. [..] cm        
  KNNR-6 0114 [TABLICA] : Podbudowy z żużla wielkopiecowego gr. [..] cm        
  KNNR-6 02 [ROZDZIAŁ 02] : Nawierzchnie nieulepszone        
  KNNR-6 0201 [TABLICA] : Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych gr. warstwy [..] cm        
  KNNR-6 0202 [TABLICA] : Nawierzchnie żwirowe z kruszywa rozściełanego ręcznie mechanicznie        
  KNNR-6 0203 [TABLICA] : Nawierzchnie z żużla paleniskowego na jezdniach chodnikach        
  KNNR-6 0204 [TABLICA] : Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. [..] cm        
  KNNR-6 0205 [TABLICA] : Nawierzchnie z brukowca z kamienia o wymiarach [..] cm        
  KNNR-6 03 [ROZDZIAŁ 03] : Nawierzchnie ulepszone        
  KNNR-6 0301 [TABLICA] : Nawierzchnie z kostki o wysokości [..] cm na podsypce żwirowej        
  KNNR-6 0302 [TABLICA] : Nawierzchnie z kostki o wysokości [..] cm na podsypce cementowo-piaskowej        
  KNNR-6 0303 [TABLICA] : Nawierzchnia z kostki betonowej żużlowej w torowiskach tramwajowych        
  KNNR-6 0304 [TABLICA] : Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości [..] w torowiskach tramwajowych        
  KNNR-6 0305 [TABLICA] : Nawierzchnie z płyt żelbetowych EPT w torowiskach tramwajowych        
  KNNR-6 0306 [TABLICA] : Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb        
  KNNR-6 0307 [TABLICA] : Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych grubości [..] cm        
  KNNR-6 0308 [TABLICA] : Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości [..] cm (warstwa wiążąca)        
  KNNR-6 0309 [TABLICA] : Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości [..] cm (warstwa ścieralna)        
  KNNR-6 0310 [TABLICA] : Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości [..] cm      
  KNNR-6 0311 [TABLICA] : Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa z mieszanki grysowej, grysowo-żwirowej        
  KNNR-6 0312 [TABLICA] : Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości [..] cm między szynami a nawierzchnią drogową (jednostronnie)    
  KNNR-6 04 [ROZDZIAŁ 04] : Krawężniki, obramowania i obrzeża        
  KNNR-6 0401 [TABLICA] : Krawężniki betonowe bez ław na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej        
  KNNR-6 0402 [TABLICA] : Krawężniki kamienne bez ław na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej        
  KNNR-6 0403 [TABLICA] : Krawężniki betonowe kamienne z wykonaniem ław        
  KNNR-6 0404 [TABLICA] : Obrzeża betonowe o wymiarach na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej        
  KNNR-6 05 [ROZDZIAŁ 05] : Chodniki        
  KNNR-6 0501 [TABLICA] : Chodniki z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej        
  KNNR-6 0502 [TABLICA] : Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości [  ] cm na podsypce z wypełnieniem spoin piaskiem        
  KNNR-6 0503 [TABLICA] : Chodniki z płyt betonowych kamiennych        
  KNNR-6 0504 [TABLICA] : Chodniki z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości [..] cm        
  KNNR-6 0505 [TABLICA] : Chodniki z asfaltu lanego grubości [..] cm        
  KNNR-6 0506 [TABLICA] : Wysepki przystankowe z płyt żelbetowych przejazdy tymczasowe        
  KNNR-6 06 [ROZDZIAŁ 06] : Urządzenia odwadniające        
  KNNR-6 0601 [TABLICA] : Sączki podłużne poprzeczne o  głębokości        
  KNNR-6 0602 [TABLICA] : Obudowy wylotów sączków podłużnych kolektorów        
  KNNR-6 0603 [TABLICA] : Studnie chłonne o wymiarach [..] m i głębokości [..] m        
  KNNR-6 0604 [TABLICA] : Studnie chłonne z kręgów średnicy [..] m i głębokości [..] m        
  KNNR-6 0605 [TABLICA] : Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe ścianki czołowe dla rur rury betonowe        
  KNNR-6 0606 [TABLICA] : Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej        
  KNNR-6 0607 [TABLICA] : Ścieki uliczne z klinkieru drogowego na podsypce        
  KNNR-6 0608 [TABLICA] : Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm rzędowej o wys. 16 cm na podsypce        
  KNNR-6 0609 [TABLICA] : Ścieki uliczne z brukowca na podsypce piaskowej cementowo-piaskowej        
  KNNR-6 07 [ROZDZIAŁ 07] : Oznakowania i urządzenia zabezpieczające        
  KNNR-6 0701 [TABLICA] : Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem łańcuchowe        
  KNNR-6 0702 [TABLICA] : Pionowe znaki drogowe        
  KNNR-6 0703 [TABLICA] : Bariery ochronne stalowe o masie 1 m [..] kg        
  KNNR-6 0704 [TABLICA] : Bariery ochronne żelbetowe        
  KNNR-6 0705 [TABLICA] : Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową malowane ręcznie mechanicznie        
  KNNR-6 08 [ROZDZIAŁ 08] : Roboty rozbiórkowe        
  KNNR-6 0801 [TABLICA] : Rozebranie podbudowy z kruszywa z gruntu stabilizowanego z mas mineralno-bitumicznych        
  KNNR-6 0802 [TABLICA] : Rozebranie nawierzchni z tłucznia z mas mineralno-bitumicznych z betonu brukowca        
  KNNR-6 0803 [TABLICA] : Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej klinkieru na podsypce        
  KNNR-6 0804 [TABLICA] : Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki betonowej 14x12 lub żużlowej 14x14 z płyt żelbetowych prefabrykowanych
  KNNR-6 0805 [TABLICA] : Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych chodników z płyt betonowych        
  KNNR-6 0806 [TABLICA] : Rozebranie krawężników betonowych krawężników kamiennych obrzeży trawnikowych        
  KNNR-6 0807 [TABLICA] : Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. [..] cm na podsypce        
  KNNR-6 0808 [TABLICA] : Rozebranie poręczy ochronnych ogrodzeń z siatki barier drogowych        
  KNNR-6 09 [ROZDZIAŁ 09] : Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych        
  KNNR-6 0901 [TABLICA] : Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane w wytwórniach mas bitumicznych o wydajności 25-30 t/h        
  KNNR-6 0902 [TABLICA] : Mieszanki mineralno-smołowe wytwarzane w wytwórniach mas bitumicznych o wydajności 25-30 t/h        
  KNNR-6 0903 [TABLICA] : Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane w wytwórniach mas bitumicznych o wydajności 100 t/h        
  KNNR-6 0904 [TABLICA] : Mieszanki asfaltu lanego na warstwy jezdne wg PN-64/S-96032 wytwarzane w kotłach produkcyjno-transportowych    
  KNNR-6 0905 [TABLICA] : Chude betony z pospółki wytwarzane w betoniarkach 500 dm3 1000 dm3        
  KNNR-6 0906 [TABLICA] : Mieszanki betonowe wilgotne gęstoplastyczne wytwarzane w betoniarce 500 dm3        
  KNNR-6 0907 [TABLICA] : Mieszanki betonowe wilgotne gęstoplastyczne wytwarzane w betoniarce 1000 dm3        
  KNNR-6 10 [ROZDZIAŁ 10] : Utrwalanie i regeneracja nawierzchni        
  KNNR-6 1001 [TABLICA] : Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem        
  KNNR-6 1002 [TABLICA] : Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową        
  KNNR-6 1003 [TABLICA] : Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów        
  KNNR-6 1004 [TABLICA] : Regeneracja nawierzchni bitumicznych        
  KNNR-6 1005 [TABLICA] : Oczyszczenie skropienie bitumem nawierzchni drogowych        
  KNNR-6 11 [ROZDZIAŁ 11] : Remonty cząstkowe nawierzchni        
  KNNR-6 1101 [TABLICA] : Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych        
  KNNR-6 1102 [TABLICA] : Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych        
  KNNR-6 1103 [TABLICA] : Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce i ze spoinami wypełnionymi      
  KNNR-6 1104 [TABLICA] : Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce ze spoinami wypełnionymi        
  KNNR-6 1105 [TABLICA] : Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości [..] cm ze spoinami wypełnionymi
  KNNR-6 1106 [TABLICA] : Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych kamiennych na podsypce        
  KNNR-6 1107 [TABLICA] : Remonty cząstkowe nawierzchni wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego        
  KNNR-6 1108 [TABLICA] : Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi z obcinaniem krawędzi      
  KNNR-6 1109 [TABLICA] : Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - rakowizny wyboje o głębokości [..] cm    
  KNNR-6 12 [ROZDZIAŁ 12] : Remonty elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu        
  KNNR-6 1201 [TABLICA] : Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową malowane ręcznie mechanicznie        
  KNNR-6 1202 [TABLICA] : Odnawianie farbą poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem łańcuchowych        
  KNNR-6 1203 [TABLICA] : Odnawianie farbą ogrodzeń z siatki na linkach stalowych w ramach z kątowników 40x40x5 mm        
  KNNR-6 1204 [TABLICA] : Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych prefabrykowanych znaków drogowych        
  KNNR-6 1205 [TABLICA] : Odnawianie farbą barier stalowych jednostronnych dwustronnych o masie 1 m        
  KNNR-6 13 [ROZDZIAŁ 13] : Roboty naprawczo-konserwacyjne        
  KNNR-6 1301 [TABLICA] : Naprawy dróg gruntowych plantowanie poboczy        
  KNNR-6 1302 [TABLICA] : Oczyszczenie rowów przepustów z namułu        
  KNNR-6 1303 [TABLICA] : Naprawy darniowania skarp żwirowanie i miałowanie nawierzchniwypełnianie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem  
  KNNR-6 1304 [TABLICA] : Naprawy ścieków ulicznych z klinkieru kostki kamiennej w 2 rzędach na podsypce        
  KNNR-6 1305 [TABLICA] : Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych naprawy urządzeń z betonu przy objętości betonu w jednym miejscu [..] m3  
  KNNR-6 1306 [TABLICA] : Naprawy nawierzchni z kostki na podsypce w torowiskach tramwajowych        
  KNNR-6 1307 [TABLICA] : Naprawy nawierzchni z płyt żelbetowych w torowiskach tramwajowych        
  KNNR-6 1308 [TABLICA] : Transport wody beczkowozem