EDYCJA ARKUSZY XLW - Krotność i ilość obmiarowa w pozycji kosztorysowej , tworzenie pozycji ZŁOŻONYCH 
Program XLW został (celowo) tak skonstruowany , żeby umożliwić łatwe budowanie złożonych pozycji kosztorysowych (tabelek wycen cząstkowych) 
w których ilość obmiarowa ustalana jest indywidualnie dla danego konkretnego nakładu (wiersza typu r/m/s/u) . 
Poniżej 3 przykładowe PROSTE pozycje kosztorysowe (wartościowo identyczne) obrazujące możliwość zamiennego traktowania ilości obmiarowej i krotności oraz 2 przykłady ZŁOŻONYCH pozycji kosztorysowych , w których uwidaczniają się zalety programu XLW : 
Przykład (1) PROSTEJ pozycji kosztorysowej w której krotność traktowana jest jak ilość obmiarowa - w programie XLW jest to zalecany sposób edycji 
PROSTYCH pozycji kosztorysowych . Wybierając tę metodę uzyskujemy również informacje o wartościach przeliczanych na jednostkę obmiarową . 
Przykład (2) - klasyczny sposób edycji PROSTEJ pozycji kosztorysowej - uzasadniony do stosowania w XLW jeśli przewidujemy krotność inną niż 1 .
Przykład (3) - edycja PROSTEJ pozycji kosztorysowej - układanie 200 m kabla (1 kpl.) - z krotnością 5 . 
Przykład (4) - pozycja ZŁOŻONA - nieskomplikowana i jasna tabelka zastępująca wiele tabelek PROSTYCH pozycji kosztorysowych 
Przykład (5) - pozycja ZŁOŻONA - wymiana 10 szt. kaloryferów (3 szt. 1200W i 7 szt. 800W) - normy i nakłady z Katalogu Norm Zakładowych PZ1 
Zastępuje ona kilkanaście pozycji PROSTYCH . (Z pozycji wynika , że średnia wartość wymiany kaloryfera wynosi 983,13 zł i wymaga 7,8 roboczogodzin na 1 kpl.) 
Do Edycji dostępne są żółte i białe komórki oraz miejsce wpisu KNR 
Sumaryczna Wartość pozycji (bez VAT) 
ilość roboczo- godzin 
Wartość Robocizny z narzutami Kp i Z 
Koszt Materiałów z mat. pomocn. i wsp. korekcji cen 
Wartość Materiałów z narzutem KzM 
Wartość Usług (obcych) z narzutem KzU 
Wartość pracy Sprzętu z narzutami Kp i Z 
Jeśli w podsumowaniu kosztorysu doliczany jest VAT, to tu wpisujemy ceny Bez VAT 
 PARAMETRY KALKULACJI i NARZUTY w arkuszu wyceny 
Waluta wyceny 
STAWKA netto rbg 
Kp - koszty pośrednie (od R i S) 
Z - zysk (od Kp , R i S) 
Udzielany RABAT od całej wynikowej Wartości Wyceny 
Mpom - materiały inne drobne i pomocnicze 
Współczynnik korekcyjny cen mat. 
KzM - koszty zakupu materiałów 
KzU - narzut na usługi obce 
Podatek VAT 
Kosztorys POWYKONAWCZY 
 Wynikowa Stawka RBG brutto (bez VAT) z narzutami Kp i Z
 Przykładowa tabela deklarowanych
parametrów kalkulacji w arkuszu XLW
 RABAT odliczany jest w podsumowaniu kosztorysu
 Podatek VAT doliczany jest w podsumowaniu kosztorysu