Aplikacja  KALXEL 8  ( wer. 8.11.2 )

 

Do klasycznego kosztorysowania robót i usług
dla celów ofertowych i powykonawczo ,
za pomocą przygotowanych przez użytkownika KNZ-tów czyli Katalogów Norm Zakładowych z wzorcowymi pozycjami wyceny dla poszczególnych Firmowych rodzajów robót lub usług albo zaimplementowanych pozycji KNR-owych lub kalkulacji indywidualnych.

 

Funkcjonalna oraz Prosta i Łatwa w obsłudze
Zrozumiała dla przeciętnego użytkownika Excela
 
Za jej pomocą możesz stworzyć w pełni profesjonalne kosztorysy
nie będąc specjalistą z zakresu kosztorysowania.

BezTerminowa Licencja na Użytkowanie
Do pobrania funkcjonalna wersja FREE-Trial

Aplikacja na komputery PC i Mac z zainstalownym Excel w dowolnym języku

 


 

  Krótka animacja przykładowych kilku operacji z wykorzystaniem przycisków z paska narzędziowego KALXEL :

 


Tani, prawie DARMOWY PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA , do wykonywania szybkiej kalkulacji ceny, kosztorysu ofertowego lub powykonawczego - za pomocą przycisków z paska narzędziowego z przypisanymi zautomatyzowanymi funkcjami obsługowymi kosztorysu - KALXEL 8 .
OPERACJE w KOSZTORYSACH , BAZACH RMS i KATALOGACH NAKŁADÓW ( KNZ / KNR )
  Operacje w Kosztorysach , Bazach cen RMS , Kosztorysach Wzorcowych (KNZ) wykonywane są
za pomocą przycisków i funkcji zawartych w paskach narzędziowych KALXEL 8 . Wszystkie zawarte w nich
polecenia są inteligentne tzn. żeby dane polecenie zostało wykonane , wystarczy aby komórka aktywna
znajdowała się w dowolnym miejscu obszaru którego dane makropolecenie dotyczy .
  Operacje dotyczące całych pozycji kosztorysowych :
Pozycje kosztorysowe - czyli tabelki obliczające nakłady i koszty dotyczące konkretnych poszczególnych robót
można kopiować, wycinać (usuwać) i wstawiać . Wstawiać można nowe/puste lub skopiowane lub wycięte pozycje
kosztorysowe . Skopiowane lub wycięte pozycje kosztorysowe można wstawiać do tego samego lub innego arkusza
kosztorysowego znajdujacego się w tym samym lub innym pliku/skoroszycie . Usunięcie pozycji kosztorysowej jest
odwracalne poprzez przycisk Wstaw skopiowaną/usuniętą pozycję kosztorysową.
  Operacje dotyczące poszczególnych nakładów RMS : r-Robocizny, m-Materiałów, mi-Materiałów Inwestora
i s-Sprzętu . Nakłady RMS - czyli pojedyńcze wiersze w pozycjach kosztorysowych i wiersze w Bazach RMS
można kopiować , wycinać (usuwać) , wstawiać i naklejać . Wstawiać można nowe/puste lub skopiowane lub wycięte
wiersze/nakłady RMS . Operacje na wierszach RMS mogą być wykonywane w ramach lub pomiędzy arkuszami
Kosztorysów i Baz cen RMS , umieszczonymi w tym samym lub innym pliku/skoroszycie .

  Kategoria danego nakładu czyli wiersza RMS może ulec dowolnej zmianie poprzez zmianę wpisu
r , m , mi , s - w kolumnie ustalania RMS . (Za wyjątkiem wierszy [m] Inne materiały % i prefabrykatów ,
które zawsze pozostają w kategorii materiały ) . Użycie przycisku [PF] na danym materiale skutkuje zamianą
materiału na PreFabrykat od którego nie są naliczane koszty zakupu materiałów Kzm - zakłada się , że cena
prefabrykatu zawiera koszty jego wytworzenia , w tym również Kzm .
  W pojedyńczej pozycji kosztorysowej może być w sumie aż do 500 wierszy z nakładami RMS .
  1-szy wiersz RMS danej pozycji kosztorysowej jest nieusuwalny .
Tylko usunięcie wiersza [m] [ Inne materiały (%)] w pojedyńczej pozycji kosztorysowej jest nieodwracalne .
Pozostałe wiersze można usuwać odwracalnie - cofając usunięcie poprzez przycisk Wstaw skopiowany/usunięty
nakład-wiersz RMS .
  Działanie funkcji AutoNormy AN : po zaktywowaniu tej funkcji przyciskiem AN istnieje możliwość
automatycznego ustalania kalkulacyjnej normy zużycia danego nakładu RMS (czyli zużycie na jednostkę obmiarową)
- bez konieczności jej obliczania i wpisywania . W tym celu , w jasnozielone komórki kolumny AutoNormy wpisać
należy ilość zużytego nakładu (np. materiału) i nacisnąć Enter aby norma zużycia została uatomatycznie obliczona
i wpisana . Dezaktywacja funkcji AutoNormy polega na naciśnięciu przycisku AN/2K .
  Tworząc nowy kosztorys ustalamy jego podstawowe parametry kalkulacji ustalając stawkę za roboczogodzinę ,
procentowy narzut kosztów pośrednich (Kp liczone od R i S) , procentowy narzut kosztów zakupu materiałów
(Kzm liczony od materiałów wykonawcy) , procentowy narzut zysku (Z liczony od R , S i Kp) oraz procentowy narzut
na materiały inne-drobne (liczone od M materiałów i PreFabrykatów oraz od MI materiałów inwestora umieszczo-
nych w wierszach nad wierszem Inne materiały (%) w danej tabelce - pozycji kosztorysowej ) oraz podatek VAT .
  W uzasadnionych przypadkach parametry kalkulacji dla konkretnej pozycji kosztorysowej (tabelki) można
indywidualnie zmienić dokonując wpisów w odpowiednich komórkach . Trzeba pamiętać żę dokonując ręcznego
wpisu liczby, konkretna komórka danych kalkulacyjnych zostaje odłączona od możliwości aktualizowania czyli
pobierania danych z ogólnie ustalonych parametrów kosztorysowania w danym kosztorysie .
  Odłączone komórki można ponownie przyłączyć do komórek w których ustalane są parametry kalkulacji
dla całego kosztorysu . Można tego dokonać za pomocą prostego zabiegu - umieść komórkę aktywną w dowolnym
miejscu wiersza w którym chcesz dokonać przyłączenia i naciśnij odpowiednią funkcję znajdującą się w pasku
narzędziowym KALXEL , np. Połącz z [STAWKA] albo Połącz z [% Kp] itp. 
  W celu pokazania (podświetlenia na czarno) komórek w których parametry kalkulacji kosztorysowej są inne niż
przyjęte w całym kosztorysie - należy włączyć funkcję Pokaż niezgodne parametry kalkulacji .
Przy wydruku kosztorysu funkcję tę należy wyłączyć.
  Przycisk Wygeneruj Zestawienie RMS dla kosztorysu pobiera dane z kosztorysu i generuje nowy ,
archiwalny arkusz z posortowanym i zsumowanym zestawieniem nakładów M , MI , R i S użytych w kosztorysie ,
obliczając jednocześnie uśrednione wynikowe parametry które można ukryć lub pokazać .

 

 

Jeśli przygotujesz pliki / arkusze z WZORCOWYMI pozycjami kosztorysowymi dla poszczególnych FIRMOWYCH Robót lub Usług – czyli stworzysz własne Katalogi Norm Zakładowych albo gdy zedytujesz najczęściej wykorzystywane przez Ciebie (ulubione) pozycje KNR-owe – to stworzenie nowego kosztorysu będzie proste i szybkie : Korzystając ze zAutomatyzowanej procedury Kopiuj / Wstaw pozycję kosztorysową z Twojej bazy KNZ–KNR (albo z wcześniej opracowanych kosztorysów) – szybko wykonasz zupełnie nowy kosztorys ! Tak stworzony kosztorys wystarczy już tylko "doszlifować" czyli ustalić ilości obmiarowe, ewentualnie podmienić lub dodać użyte materiały i sprzęt , sprawdzić ceny – i kosztorys gotowy !
( podmieniając lub wstawiając nowe nakłady "M" lub "S", możesz również korzystać z posiadanej Bazy Cennikowej "M"-materiałów i "S"-sprzętu oraz wykorzystywać przyciski ze zautomatyzowanymi funkcjami kopiuj / wstaw / naklej )

 

Jeszcze prostszym rozwiązaniem – dla powtarzających się robót – jest korzystanie z wcześniej wykonanych kosztorysów , które poddajemy niewielkim modyfikacjom np. zmieniamy ilości obmiarowe, ceny ...

 

 

Zobacz przykładowy krótki kosztorys KALXEL w realu ⇒ otwórz plik : KALXEL_Kosztorys.xls

 


Kosztorysowanie w programie KALXEL
STRUKTURA KOSZTORYSU			
  Kosztorys składa się z następujących obszarów :			
			
(1) Obszar ustalania podstawowych parametrów kosztorysowania			
	- WALUTA kosztorysowania (np. PLN)		
	- STAWKA za roboczogodzinę		
	- NARZUTY procentowe : Kp , Z , KzM , M.inne , VAT		
		Kp to procentowy narzut kosztów pośrednich naliczany od wartości kosztów bezpośrednich R i S	
			czyli Robocizny i pracy Sprzętu
		Z  to procentowy narzut zysku naliczany od wartości kosztów bezpośrednich R i S a także	
			od kosztów pośrednich Kp
		KzM to procentowy narzut kosztów zakupu materiałów naliczany od wartości dostarczonych	
			materiałów ( jeśli do całkowitej wartości kosztorysu będzie doliczany VAT ,
			to w kosztorysie podaje się ceny materiałów netto - bez VAT )
		M.inne to procentowy narzut doliczający koszty tzw. innych materiałów drobnych jak np.	
			smar , konopie do uszczelniania gwintów i inne drobne i nie-podstawowe materiały
			w danej branży . M.inne obliczane są od wartości materiałów i prefabrykatów dostarczonych
			przez Wykonawcę robót a także od wartości materiałów dostarczonych przez Inwestora .
		Jeśli kosztorys nie podaje narzutów Kp , Z i Kzm (Kp=0% , Z=0% , Kzm=0%) , to w kosztorysie	
		należy operować odpowiednio podwyższonymi stawkami i cenami uwzględniającymi te narzuty .	
			
(2) Obszar tytułowy kosztorysu			
	W obszarze tytułowym wpisujemy tytuł kosztorysu określając rodzaj lub zakres wykonywanych robót ,		
	numer kolejny kosztorysu , nazwa i adres inwestora , nazwa i adres wykonawcy robót i data wykonania		
	kosztorysu .		
			
(3) Obszar pozycji kosztorysowych			
	  Pojedyńczą pozycją kosztorysową jest niewielka zazwyczaj tabelka określająca i wyliczająca nakłady		
	poniesione podczas wykonywania określonego rodzaju robót . Każdy rodzaj robót lub / i każdy etap robót		
	lub / i każde miejsce wykonywania robót mogą mieć swoje odrębne tabelki - pozycje kosztorysowe		
	składające się w sumie na całość wykonanej pracy . Poszczególne pozycje kosztorysowe można		
	pogrupować w tytułowanych rozdziałach .		
	  Kosztorys zawiera wiele szczegółowych pozycji kosztorysowych . Najlepiej jeśli te pozycje kosztorysowe		
	poukładane są w jakimś logicznym porządku - przykładowo : Demontaże , Montaże , Sprawdzenie ,		
	Uruchomienie lub np. Etap 1 - roboty ziemne , Etap 2 - budynek , stan surowy zamknięty ,		
	Etap 3 - roboty wod.kan.CO , Etap 4 - instalcje elektryczne , Etap 5 - roboty wykończeniowe , itd. itp. 		
	(Jest dopuszczalne , a czasem nawet wskazane aby poszczególne etapy robót umieścić w oddzielnych		
	arkuszach , czyli w kosztorysach cząstkowych.)		
			
(4) Obszar podsumowania kosztorysu			
	to zestawienie określające sumę roboczogodzin oraz wartość kosztów bezpośrednich i z narzutami		
	oraz w rozbiciu na segmenty kosztów R , M i S .		
	Korzystając z przycisku na pasku narzędziowym można ukryć lub wyświetlić obszar wyliczenia VAT .		
	( Można również wygenerować dla kosztorysu szczegółowe, posortowane i podsumowane zestawienia		
	nakładów R , M , MI , S użytych w kosztorysie )		
			
			
STRUKTURA POJEDYNCZEJ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ			
  Pozycja kosztorysowa jest niewielką zazwyczaj tabelką określającą i wyliczającą nakłady poniesione podczas			
wykonywania określonego , konkretnego , szczegółowego rodzaju robót .			
  Składa się z obszaru Tytułowego , obszaru szczegółowych nakładów RMS i obszaru Podsumowania pozycji .			
W obszarze Tytułowym znajdują się komórki edycyjne przechowujące informacje o Nr kolejnym pozycji , określenie			
rodzaju prac, obmiarową ilość robót i jednostkę miary oraz Nr KNZ/talicy/kolumny jeśli pozycjia została skopiowana			
ze stworzonego wzorcowego Katalogu Norm Zakładowych lub innych Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) .			
(Jeśli dana pozycja kosztorysowa ma być pozycją wzorcową do skopiowania np. do katalogu KNZ , to w obszarze tytułowym jest specjalna			
komórka opisu robót gdzie można przechowywać w sposób ukryty szczegółowy wykaz czynności składający się na dany rodzaj robót )			
Obszar nakładów RMS to obszar wierszy ze szczegółowym wykazem środków r , m , mi , s użytych przy			
wykonywaniu pracy określonej w tytule pozycji . W pojedyńczej pozycji kosztorysowej może być w sumie aż do 500			
wierszy z nakładami RMS w różnych kategoriach :			
		r	 - to nakłady robocizny
		m	 - to materiały i prefabrykaty dostarczone przez wykonawcę robót
		mi	 - to materiały dostarczone przez inwestora
		s	 - to nakłady / koszty użytego sprzętu (samochody , koparki , wiertnice itd.)
We wierszu RMS ustala się kategorię nakładu , konkretną nazwę nakładu , normę zużycia przypadającą na			
jednostkę obmiarową - co w konsekwencji daje określoną ilość zużytego nakładu, cenę jednostkową danego nakładu			
oraz współczynnik korekcyjny ilości nakładu . Norma zużycia konkretnego nakładu RMS może być obliczona			
i wpisana automatycznie przy użyciu funkcji AutoNormy .			
Obszar podsumowania pozycji zawiera podsumowania kosztów bezpośrednich i kosztów z narzutami z rozbiciem			
na kategorie R,M i S a także wyliczony sumaryczny koszt jednostkowy przypadający na jednostkę obmiarową pozycji.			
			
			
STRUKTURA BAZY RMS			
Baza RMS służy do sprawnego wypełniania pozycji kosztorysowej nakładami RMS .			
Baza RMS jest pomocniczym arkuszem ( lub plikiem/skoroszytem z wieloma arkuszami ) zawierającym			
bazę danych z nazwami i cenami nakładów Materiałów i Sprzętu - środków używanych w kosztorysie .			
Środki te są zazwyczaj posortowane lub / i pogrupowane wg kategorii RMS lub / i grup materiałowych			
- np. osobny arkusz z materiałami dla robót elektrycznych , osobny arkusz z materiałami wod-kan-co itd.			
Wiersze w Bazie RMS zawierają symbol kategorii nakładu (r/m/s) , nazwę nakładu , bieżącą cenę jednostkową , 			
datę bieżącej-aktywnej ceny , cenę archiwalną i datę ceny archiwalnej .			
Istnieje możliwość użycia Bazy RMS do przechowywana nazw czynnośći i norm roboczogodzin .

 

 

 

 

 

 

 Licznik odwiedzin strony :