Chro-Nat  – Chromatically Natural Music Notation System , isoTROPIC , Compressed , Highly RECOMMENDED System , SIMPLE , Very EASY to learn , write and read musical notes

Non-Accidental and Non-Chromatic-Signature Keys

 

  Chro-Nat  – Chromatycznie Naturalny System Zapisu Nutowego , izoTROPOWY , Kompresowany , Wysoce ZALECANY System , PROSTY , Bardzo ŁATWY do nauczenia , zapisywania i odczytywania nut

Bez znaków chromatycznych Przygodnych i Przykluczowych


Chro-Nat – Chromatically Natural Music Notation System, isoTROPIC , Compressed , VERY EASY , Highly RECOMMENDED System | Chro-Nat – Chromatycznie Naturalny System Zapisu Nutowego, izoTROPOWY, Kompresowany, BARDZO ŁATWY, Wysoce ZALECANY System


Chro-Nat – Chromatically Natural Music Notation System, isoTROPIC , Compressed , VERY EASY , Highly RECOMMENDED System | Chro-Nat – Chromatycznie Naturalny System Zapisu Nutowego, izoTROPOWY, Kompresowany, BARDZO ŁATWY, Wysoce ZALECANY System


Basic Advantages and Properties of the "Chro-Nat" System

Podstawowe Zalety i Właściwości systemu „Chro-Nat”

 • Chromatically Natural, Amazing SIMPLE and Unequivocal music notation system based on the traditional 5-line staff.
 • No difficulties, "prostheses" and quirks, such as "accidental" signs (flat, sharp, neutral, ...)
 • No chromatic signatures in the musical clefs (keys).
 • VERY Simple and Easy to Learn and to Read and Write musical notes - even by small children.
 • Possible multi-Octave musical notation on one 5-line staff containing only one [Cn:] main clef.
 • This system uses More than One Shape to mark musical notes. Each differing shape means a relatively different basic sound C (shifted by octaves).
 • Simple and Shiftable, musical notation Main Clef , [Cn:] Key (n = number of selected main sound C or the basic octave)
 • isoTropic Properties of the notation system make it Easy to Shift the sound pitch of the entire musical composition - just shift the clef position.
 • Chromatycznie Naturalny, Zdumiewająco PROSTY i Jednoznaczny system zapisu nutowego bazujący na tradycyjnej pięciolinii.
 • Bez utrudnień, „protez” i dziwactw, jak np. znaki „przygodne" (b-mole, krzyżyki, kasowniki, ...)
 • Bez sygnatur chromatycznych przy kluczach muzycznych.
 • BARDZO Prosty i Łatwy do Nauczenia oraz Czytania i Pisania nut - nawet przez małe dzieci.
 • Możliwy wielo-Oktawowy zapis nutowy na jednej pięciolinii zawierającej tylko jeden klucz główny [Cn:]
 • Ten system używa Więcej niż Jednego Kształtu do oznaczania nut. Każdy różniący się kształt oznacza relatywnie inny bazowy dźwięk C (przesunięty o oktawy).
 • Prosty i Przesuwalny Klucz Główny [Cn:] zapisu nutowego (n = numer wybranego głównego dźwięku C lub oktawy podstawowej)
 • izoTropowe Właściwości systemu nutowego umożliwiają Łatwe Przesuwanie wysokości dźwięku całego zapisu nutowego kompozycji muzycznej - wystarczy przesunąć położenie klucza.
 •