FULLY  Chromatically  ISOTROPIC  KeyBoard  

 

Keyboard layout of chromatically isotropic musical keyboard | Układ klawiatury na chromatycznie izotropowej klawiaturze klawiszowych instrumentów muzycznych


Basic Properties and Advantages of the "ISOTROPIC KeyBoard"

Podstawowe Właściwości i Zalety „Klawiatury IZOTROPOWEJ”

 • Isotropic properties of the keyboard layout : Difference in pitch - the number of halftones between the pitches of two keys lying on the keyboard at freely established physical distance , it is always the same and independent of shifting to the right (up) or left (down).
 • You only need One Arrangement of Fingers to play the specific type of chord (such as Major), starting from any key.
 • Playing each melody can be started from any key - this is not a problem because the relative arrangement of pressing the keys will not change.
 • Playing music and learning to play on this keyboard is much simpler and therefore easier.
 • Izotropowe właściwości układu klawiatury : Różnica wysokości dźwięku - ilość półtonów pomiędzy wysokościami dźwięku dwóch klawiszy leżących na klawiaturze w dowolnie ustalonej fizycznej odległości , jest zawsze taka sama i niezależna od przesunięcia w prawo (w górę) lub w lewo (w dół).
 • Wystarczy tylko Jeden Układ Palców by zagrać określony typ akordu (np. Dur), rozpoczynając od dowolnego klawisza.
 • Granie każdej melodii można rozpocząć od dowolnego klawisza - nie stanowi to problemu, ponieważ relatywny układ naciskania klawiszy się nie zmieni.
 • Granie muzyki oraz nauka gry na tej klawiaturze jest znacznie prostsze i przez to łatwiejsze.
 •  

  Website Counter :