SALOMON 2.11

Prosta i zautomatyzowana Aplikacja służąca do
Społecznie SPRAWIEDLIWEGO Podziału
i Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania


Przeznaczona dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm specjalizujących się w rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania a także dla użytkowników indywidualnych chcących zweryfikować poprawność otrzymanego rozliczenia i naliczone w nim koszty dla swojego mieszkania


Aplikacja SALOMON może poprawnie i sprawiedliwie społecznie rozdzielić koszty centralnego ogrzewania na poszczególne mieszkania w wielu różnych sytuacjach np. gdy w jednym budynku równocześnie znajdują się lokale opomiarowane podzielnikami ciepła i lokale nieopomiarowane.


Do pobrania funkcjonalna wersja FREE SALOMON‑Free.xls (525 KB)

Aplikacja na komputery PC i Mac z zainstalownym Excel (w dowolnym języku)


Tanie i BezTerminowe Licencje na Użytkowanie
Miniatury zrzutów ekranowych :


Aplikacja SALOMON - społecznie sprawiedliwe rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania CO we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej według podstawowej zasady : Przy jednakowym komforcie temperaturowym w twoim lokalu i w innych lokalach , 
płacisz za ogrzewanie dokładnie tyle samo co inni (w przeliczeniu na m2 lokalu) bez względu na to czy użytkujesz lokal 
najlepiej czy najgorzej usytuowany w bryle budynku ! lub inaczej : masz zimniej - płacisz mniej , masz cieplej - płacisz więcej. 
Określenie składników kosztów centralnego ogrzewania CO niezbędnych do poprawnego i sprawiedliwego społecznie rozliczania i podziału kosztów pomiędzy wszystkie lokale znajdujące się w budynku w którym są lokale opomiarowane jak i nie-opomiarowane podzielnikami ciepła. 
[Koszt ogrzewania ogółem] = [Koszty STAŁE KSw WSPÓLNE] + [Koszty ZMIENNE KZ] , 
[Koszty ZMIENNE KZ] = [Koszty Zmienne KZw WSPÓLNE Nieopomiarowane] + [Koszty Zmienne KZL.No LOKALOWE Nieopomiarowane] + [Koszty Zmienne KZL.Op LOKALOWE Opomiarowane] , 
Koszty STAŁE KSw WSPÓLNE ponoszone są m.in za : - zamówioną moc cieplną, - usługi przesyłowe, - udostępnienie węzła. 
Rozliczane wg powierzchni lokalu , cena jednostkowa na 1 m2 wyliczana jest z dzielenia kosztu przez sumę powierzchni wszystkich lokali. 
Koszty ZMIENNE KZ ponoszone są m.in. za : - zużytą energię cieplną, - usługi przesyłowe, cz. zmienna , - nośnik ciepła. 
Sposób ich rozliczania zależny jest od tego czy lokale mają wyznaczone lokalowe wsp. redukcyjne LAF i czy są opomiarowane podzielnikami albo czy lokale nie są opomiarowane. 
Koszty Zmienne KZw WSPÓLNE Nieopomiarowane : związane są z energią cieplną wyemitowaną w pomieszczeniach wspólnych np. :
 - klatki schodowe, - suszarnie, piwnice itp. z zainstalowanych tam grzejników i rur. 
Rozliczane są wg powierzchni lokalu , cena jednostkowa na 1 m2 wyliczana jest z dzielenia kosztu przez sumę powierzchni wszystkich lokali. 
Koszty Zmienne KZL.No LOKALOWE Nieopomiarowane : związane są z energią cieplną wyemitowaną z elementów nieopomiarowanych
 znajdujących się w lokalach opomiarowanych np. z : - rur pionów grzewczych, - nieopomiarowanych grzejników w WC itp. 
Rozliczane są od powierzchni lokalu zmodyfikowanej lokalowym wsp. redukcyjnym LAF, Powierzchnia x wsp.LAF. 
Cena na 1 m2 [LAF] wyliczana jest z dzielenia kosztu przez sumę powierzchni P x LAF wszystkich lokali. 
Koszty Zmienne KZL.Op LOKALOWE Opomiarowane : związane są z energią cieplną wyemitowaną w lokalach z grzejników opomiarowanych podzielnikami ciepła. 
Rozliczane są wg sumy tzw. Jednostek Rozliczeniowych opomiarowanych grzejników znajdujących się w lokalu. Jedn.Rozl. obliczane wg formuły wsp. lokalowy LAF x odczyt podzielnika x wsp.grzejnikowy. 
Cena Jednostki Rozliczeniowej uzyskiwana jest poprzez podzielenie kosztów KZL.Op przez sumę wszystkich Jednostek Rozliczeniowych z wszyskich lokali. 
W przypadku gdy w budynku znajdują się TYLKO Lokale NieOpomiarowane , program Salomon automatycznie przełącza swoje funkcje i WSZYSTKIE składniki kosztów rozlicza na m2 powierzchni lokalu ! Zatem do poprawnego rozliczenia wystarczy całość kosztów wpisać do 1-go składnika kosztów. Przy bardziej skrupulatnym rozliczaniu można rozbić koszty na składniki np. : KSw , KZw i KZL.No . 
W przypadku Szczególnym i Wyjątkowym, gdy wszystkie podzielniki we wszystkich lokalach wskażą ZERO , to program Salomon potraktuje taki budynek tak jakby był to budynek NIE-opomiarowany i rozliczy koszty proporcjonalnie do powierzchni lokali ! 
W budynkach w których znajdują się lokale opomiarowane podzielnikami ciepła (O) i równocześnie znajdują się też lokale nieopomiarowane (N) lub lokale (ON) opomiarowane ale w których odczyt podzielników nie był możliwy (z różnych powodów) - stosuje się restrykcyjną metodę rozliczania składnika kosztów KZL.Op - Koszty Zmienne Lokalowe Opomiarowane przy rozliczaniu lokali typu (N) i (ON) w budynkach z lokalami opomiarowanymi (O) . 
W tym przypadku, do określenia ilości Jednostek Rozliczeniowych takiego lokalu (N i ON) stosuje się informacje o średnim lub maksymalnym zużyciu jednostek rozliczeniowych w pozostałych lokalach opomiarowanych (w przeliczeniu na m2 powierzchni lokalu) 
i mnoży się tę wartość przez powierzchnię lokalu nieopomiarowanego i współczynnik restrykcyjny, czytaj: współczynnik dopingujący do racjonalnych oszczędnościowych zachowań i do przestrzegania przyjętych we wspólnocie mieszkaniowej zasad. 
Pozostałe trzy składniki kosztów (KSw, KZw, KZL.No) w lokalach (N) i (ON) , rozliczane są bez jakichkolwiek restrykcji, na identycznych zasadach jak w lokalach (O) opomiarowanych, odczytanych. 
Kiedy i Dlaczego do rozliczania składnika kosztów KZL.No - Koszty Zmienne Lokalowe od elementów grzewczych NIE-opomiarowanych znajdujących się w lokalach , NALEŻY również stosować lokalowy współczynnik redukcyjny LAF ? 
Kiedy : Wszystkie lokale znajdujące się w rozliczanym budynku mają określony lokalowy współczynnik redukcyjny LAF oraz budynek jest z lokalami - ogólnie - opomiarowanymi , czyli przynajmniej jeden lokal (jeśli nie wszystkie lokale) ma grzejniki opomiarowane podzielnikami ciepła . 
Dlaczego : Żeby spełnić kardynalną zasadę sprawiedliwości społecznej - przy jednakowej temperaturze w lokalach , za ogrzewanie płacisz tyle samo (w przeliczeniu na m2 lokalu) co pozostali którzy mają taką samą temperaturę w mieszkaniu , bez względu na to czy mieszkanie jest najkorzystniej czy najmniej korzystnie usytuowane w bryle budynku , albo inaczej , jeśli masz temperaturę niższą płacisz mniej , jeśli masz temperaturę wyższą płacisz więcej (w przeliczeniu na m2 lokalu). Wystarczy przeanalizować możliwą do zaistnienia sytuację w której np. większość lokali bardzo oszczędza i ma pozakręcane opomiarowane grzejniki i korzysta z ciepła wydzielanego przez nieopomiarowane rury pionów grzewczych i nieopomiarowane grzejniki np. w WC albo łazienkach. Wtedy w lokalach o wsp. LAF=1 może być całkiem przyzwoicie ciepło, kiedy w mieszkaniach o np. wsp. LAF=0,5 może być dość zimno. Bez zastosowania wsp. LAF redukującego powierzchnię lokalu, oba te lokale zapłaciłyby za ogrzewanie (w przeliczeniu na m2 lokalu) dokładnie tyle samo - czyli w tym przypadku NIE-Sprawiedliwie ! Żeby TO zniwelować , do rozliczania składnika kosztów KZL.No , również NALEŻY stosować lokalowy wsp. redukcyjny LAF !

 
Licznik odwiedzin strony :