Aplikacja XLW 4  ( wer. 4.02 )

 

XL Wycennik 4  do szybkiej wyceny, kalkulacji, kosztorysowania robót , usług i produktów – dla celów ofertowych i powykonawczo za pomocą przygotowanych przez użytkownika KNZ-tów czyli Katalogów Norm Zakładowych z wzorcowymi pozycjami wyceny dla poszczególnych rodzajów Firmowych robót, usług lub produktów albo zaimplementowanych pozycji KNR-owych lub kalkulacji indywidualnych.


BezTerminowa Licencja na Użytkowanie
Do pobrania funkcjonalna wersja FREE-Trial

Aplikacja na komputery PC i Mac z zainstalownym Excel w dowolnym języku

 

Funkcjonalny oraz Prosty i Łatwy w obsłudze
Zrozumiały dla przeciętnego użytkownika Excela

 

Pasek Narzędziowy XLW wyposażony w przyciski ze zautomatyzowanymi funkcjami można przesuwać w dowolne, wygodne dla użytkownika miejsce na ekranie.


Pasek Narzędzi do obsługi programu do kosztorysowania XL Wycennik - XLW 
FUNKCJE MAKROPOLECEŃ uruchamianych PRZYCISKAMI lub klawiszami funkcyjnymi F lub skrótami klawiaturowymi Ctrl+ 

Makropolecenia są inteligentne tzn. są wykonywane jeśli komórka aktywna znajduje się
w dowolnym miejscu obszaru którego to polecenie dotyczy ( wiersz lub tabelka lub arkusz ) 

 przemieszcza do obszaru edycji parametrów kalkulacji (stawki i narzuty),
 wstawia pustą tabelkę wyceny cząstkowej - pozycję kosztorysową,
 kopiuje tabelkę pozycji kosztorysowej,
 wstawia skopiowaną lub usuniętą tabelkę pozycji kosztorysowej,
 wycina (kopiuje i usuwa) tabelkę pozycji kosztorysowej,
 wstawia wiersz do tabelki wyceny lub cennika (powiela wiersz),
 kopiuje dane z wiesza tabelki pozycji kosztorysowej lub z cennika,
 wstawia skopiowany wiersz do tabelki pozycji kosztorysowej lub do cennika,
 wycina (kopiuje i usuwa) wiersz z tabelki poz. kosztorysowej lub z cennika,
 sortuje rosnąco wiersze w cenniku,
 generuje zestawienie nakładów R,M,S i U użytych w arkuszu kosztorysu,
 przywraca standardowe dla XLW szerokości kolumn arkusza kosztorysu,
 podgląd KNR-ów , otwiera Listę z linkami do dostępnych KNR-ów,
 zestaw przycisków kreujących nowe pliki XLW (kosztorysy/cenniki/katalogi),
 przywraca aktywne łącze do parametru STAWKA w komórce cena za RBG,
 Auto NORMA , automatyczne wyliczenie i wstawienie normy zużycia,
 Auto OBMIAR , automatyczne wyliczenie i wstawienie ilości obmiarowej,

W arkuszach kosztorysów oraz w arkuszach cenników 
w kolumnie typ 
wpisz literę określajacą typ danego nakładu (wiersza)
 r lub m lub s lub u ,
 r -  (robocizna)
 m - (materiał)
 s -  (sprzęt)
 u -  (usługa obca / kalkulacja scalona uproszczona) , 

W arkuszach kosztorysów można dowolnie kształtować strukturę R.M.S.U wyceny
 czyli strukturę nakładów robocizny / materiałów / sprzętu / usług i kolejność w 
jakiej po sobie następują w konkretnej tabelce pozycji kosztorysowej , 
poprzez odpowiedni wpis w komórce kolumny typ danego nakładu (wiersza).

 

Aplikacja XLW jest Specjalnie Przystosowana do ŁATWEGO tworzenie ZŁOŻONYCH pozycji kosztorysowych – możliwość przypisania ilości obmiarowej indywidualnie dla każdego użytego nakładu r/m/s/u

 

  ELASTYCZNE  metody  Kalkulacji  

 

Możliwość jawnego i bezpośredniego stosowania nakładu typu "U" : Usługi Obce lub Roboty Podwykonawców wraz z określonym narzutem , albo tzw. nakłady Uproszczone np. Robocizny, gdzie zamiast ilości roboczogodzin i stawki za [rbg] mogą być używane inne jednostki np. [m2] z odpowiednią ceną jednostkową robocizny za metr kwadratowy.

 

Możliwość automatycznej aktualizacji wyceny poprzez aktywne łącza z cennikami.

 

 


Poniżej wycinki zrzutów ekranowych z kilku charakterystycznych przykładowych arkuszy plików programu XL Wycennik :

 


Tani, prawie DARMOWY PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA I OFERTOWANIA , do wykonywania szybkiej kalkulacji ceny, wyceny oferty lub powykonawczo - za pomocą przycisków z przypisanymi zautomatyzowanymi funkcjami obsługowymi wyceny - XLW - XLWycennik - XL Wycennik.
  Program XLW do kosztorysowania w Excelu służy do sprawnego wykonywania wycen - kalkulacji ceny różnego 
rodzaju robót, produktów lub usług . Program zawiera wiele zautomatyzowanych funkcji , które umożliwiają wykonanie 
szybkiej wyceny poprzez korzystanie z wcześniej przygotowanych wzorcowych elementów , klocków które można
 składać razem tworząc złożoną strukturę wyceny .
  Wzorcowym elementem do skopiowania i wstawienia do nowego kosztorysu może być np: pozycja kosztorysowa z KATALOGU lub z wcześniej wykonanego innego Kosztorysu lub z właśnie edytowanego kosztorysu - albo - Pojedyńczy Wiersz Nakładu robocizny, materiału, sprzętu lub usług obcych zawarty w Cennikach M, S, U lub kosztorysach.
  W konkretnej wycenie, wstawiane wzorcowe elementy można poddawać dowolnym modyfikacjom np: Zmiana ilości Obmiarowych lub Norm lub Cen jednostkowych, Zmiana Tekstów opisowych lub tekstów użytych nakładów, Usuwanie 
lub Wstawianie nowych wierszy nakładów Robocizny lub Materiałow, Sprzetu, Usług obcych - bezpośrednio lub 
z wykorzystaniem nakładów zawartych w Cennikach M, S, U lub kosztorysach.
  Zedytowane wzorcowe elementy - pozycje kosztorysowe o jednostkowych obmiarach można kopiować, wstawiać i grupować tworząc tzw. FIRMOWE katalogi KNZ (Katalogi Norm Zakładowych). Można wykorzystać do tego celu umieszczony w programie szablon KNZ .  Katalogi Firmowe mogą również zawierać ulubione pozycje KNR-owe. 
 
Do zautomatyzowanej edycji i obsługi programu XLW służą przyciski na Pasku Narzędziowym XLW. 
Za pomocą tych przycisków można (między innymi) kopiować, wstawiać, usuwać całe segmenty wyceny czyli całą tabelkę pozycji kosztorysowej a także jej elementarne składniki jakimi są pojedyńcze wiersze kalkulacyjne robocizny, materiałow, pracy sprzętu lub nakładów scalonych uproszczonych dla np. usług obcych lub robót podwykonawców . Operacje te można wykonywać w ramach jednego lub pomiędzy wieloma arkuszami / plikami programu XLW (wyceny-kosztorysy , cenniki , katalogi) . Makropolecenia XLW są inteligentne tzn. są wykonywane jeśli komórka aktywna znajduje się w dowolnym miejscu obszaru którego to polecenie dotyczy (wiersza lub tabelki pozycji kosztorysowej lub arkusza).
 
Użytkownik ma możliwość tworzenia kosztorysów w opcji z aktywnymi łączami do Cenników materiałów, sprzętu i usług - przy włączonej opcji z aktywnymi łączmi do nakładów i cen w Cennikach, przy zmianie cen tych nakładów w Cennikach, wartość kosztorysu aktualizuje się automatycznie bez konieczności ręcznej zmiany cen w arkuszu kosztorysowym .
 
Program XLW został celowo tak skonstruowany aby umożliwić użytkownikowi tworzenie złożonych pozycji 
kosztorysowych czyli żeby w ramach jednej tabelki pozycji kosztorysowej można było użyć różnych ilości
o bmiarowych dla konkretnych nakładów - np. skalkulować: demontaż starego kabla (np. 50m), dostawę i ułożenie nowego kabla (np.100m), jego obróbkę i podłączenie (2 końce) oraz pomiary kabla (1 odc.) . Ponadto w tabelce pozycji kosztorysowej istnieje możliwość dowolnego definiowania kolejności występowania po sobie rodzajów nakładów
r-robocizny/m-materiału/s-sprzętu/u-usług oraz możliwość wielokrotnego ich występowania a także możliwe jest zdefiniowanie nakładu r - Robocizna lub Elektromechanik wprost tekstowo jako np. Demontaż kabla . 
W konkretnym wierszu kalkulacyjnym typu r można użyć innej stawki za roboczo-godzinę niż została ona zadeklarowana do automatycznej kalkulacji dla całego arkusza kosztorysu. Ustalenie jakiego rodzaju nakład ma kalkulować dany konkretny wiersz wyceny polega na wpisaniu w kolumnie typ liter r, m, s lub u . Każdy inny wpis w kolumnie typ np. xr oznacza świadome zablokowanie kalkulacji danego wiersza-nakładu bez konieczności jego usuwania z wyceny . Program umożliwia automatyczne blokowanie / odblokowanie danego nakładu klawiszami Ctrl+x . Dodatkowym atutem jest możliwość swobodnego i zamiennego traktowania krotności i ilości obmiarowej w danej pozycji kosztorysowej - wg uznania i potrzeb użytkownika .
 
Po wykonaniu kosztorysu (lub dla celów kontrolnych w trakcie jego wykonywania) program może wygenerować zestawienie R/M/S/U (ilościowe i wartościowe) użytych w kosztorysie nakładów robocizny, materiałów, sprzętu i usług obcych / pozycji uproszczonych - w postaci klarownej i posortowanej tabelki . Z takiego zestawienia usuwane są jedynie nakłady świadomie zablokowane przez użytkownika . Celowo z zestawienia nie są usuwane wiersze z zerowymi wartościami aby ułatwić użytkownikowi eliminację zapomnieniowych błędów edycyjnych - braku ilości, normy, ceny itp.

 


  Możliwość wydruku w Kolorze oraz jako Czarno-Białe w specjalnie dobranej skali szarości :

 

Przycisk narzędziowy [C-B] kopiuje-duplikuje arkusz kosztorysowy lub arkusz wygenerowanego dla kosztorysu zestawienia użytych nakładów RMS oraz wykonuje specjalne formatowanie przygotowyjąc go do wydruku czarno-białego ze specjalnie dobranej skalą szarości

 


Poniżej przykładowa PROSTA pozycja kosztorysowa XLW :

 

Tani, prawie DARMOWY PROGRAM DO KOSZTORYSOWANIA I OFERTOWANIA - Przykładowa prosta pozycja kosztorysowa z opisem zawartych informacji: sumaryczna wartość pozycji, ilość roboczogodzin, wartość robocizny z narzutami kosztów pośrednich i zysku, koszt materiałów z materiałami drobnymi i pomocniczymi - z uwzgędnieniem współczynnika korekcyjnego cen materiałów, wartość materiałów z narzutem kosztów zakupu materiałów, wartość usług obcych z narzutem kosztó zakuku usług obcy lub robót podwykonawców, wartość pracy sprzętu z narzutami kosztów pośrednich i zysku - XLW - XLWycennik - XL Wycennik

 

Zobacz więcej obrazków przykładowych prostych i ZŁOŻONYCH pozycji kosztorysowych zastępujących wiele prostych tabelek - kliknij ⇒ TUTAJ

 

  Zobacz przykładowy krótki kosztorys XLW w realu ⇒ otwórz plik : XLW_Kosztorys.xls

 


 

 

Jeśli przygotujesz pliki / arkusze z WZORCOWYMI pozycjami kosztorysowymi dla poszczególnych FIRMOWYCH Robót , Usług lub Produktów – czyli stworzysz własne Katalogi Norm Zakładowych albo gdy zedytujesz najczęściej wykorzystywane przez Ciebie ( ulubione ) pozycje KNR-owe – to stworzenie nowego kosztorysu będzie proste i szybkie : Korzystając ze zAutomatyzowanej procedury kopiuj / wstaw pozycję kosztorysową z Twojej bazy KNZ–KNR (albo z wcześniej opracowanych kosztorysów) – szybko wykonasz zupełnie nowy kosztorys ! Tak stworzony kosztorys wystarczy już tylko "doszlifować" czyli ustalić ilości obmiarowe i ewentualnie podmienić lub dodać użyte materiały, sprzęt lub usługi obce, sprawdzić ceny – i kosztorys gotowy !
( podmieniając lub wstawiając nowe nakłady "M", "S" lub "U", możesz również korzystać z posiadanej Bazy Cennikowej "M"-materiałów, "S"-sprzętu i "U"-usług obcych oraz wykorzystywać przyciski ze zautomatyzowanymi funkcjami kopiuj / wstaw / naklej )

 

Jeszcze prostszym rozwiązaniem – dla powtarzających się robót – jest korzystanie z wcześniej wykonanych kosztorysów , które poddajemy niewielkim modyfikacjom np. zmieniamy ilości obmiarowe, ceny ...

 

Program XL Wycennik ma możliwość Automatycznej Aktualizacji wycen wykonanych w opcji z aktywnymi łączami do cenników. Opcja ta najczęściej jest wykorzystywana do wyceny produktów w zakładach produkcyjnych. Przy zmianie cen w cennikach, arkusze wycen mogą zaktualizować się automatycznie.
Przed wykonaniem aktualizacji, można wykonać kopię archiwalną arkusza wyceny i korzystając z przycisku menadżera łączy, rozłączyć w arkuszu archiwalnym automatyczne łącza do danych cennikowych .

 Licznik odwiedzin strony :